ITIL ומפת''ח

קיט זה מציג את עיקרי שיטת ITIL בהשוואה עם מתודולוגיית מפת"ח. מעבר להשוואה הכללית, להצגת המשותף והשונה בין שתי השיטות האלה, המטרה המעשית של קיט זה היא להראות כיצד שתי המסגרות (Frameworks) משלימות זו את זו ומדוע ואיך מומלץ לאמץ את שתי המסגרות, ITIL כ-Best Practice לניהול ה-IT בכלל, ומערך תשתיות והתפעול שוטף בפרט, ומפת"ח כמסגרת לניהול איכות ובפרט לניהול מחזור חיים של פרויקט כאשר מפת"ח היא המסגרת לניהול מחזור חיים של פרויקטים. 

תוצרים

שם התוצר עבודה לימוד
עץ מערכת לתהליך ITIL
טבלת RACI לפעילות ITIL