תנאי השימוש במפת''ח

שימוש בנוהל מפת"ח או בחלקים ממנו שלא בהתאם לתנאי השימוש והרישוי שלהלן, מהווה הפרת זכויות יוצרים לפי חוק ופקודת זכויות יוצרים. התקנת המוצר ו\או המשך השימוש בו מהווים הסכמה לתנאי שימוש ורישוי אלה.

הגדרה ותכולה

מפת"ח® הוא מתודולוגיה, שיטה, מאגר ידע, כלים ואוסף נהלים ומידע לתחום טכנולוגיית המידע IT, עם יכולות ושימושים בתחומים אחרים. מפת"ח כולל מדריכים, גלופות לימוד ועבודה, מצגות, תרשימים, קיטים, תוכנה ומידע מגוון נוסף, בין במדיה ממוחשבת ובין במדיה מודפסת. זכויות היוצרים וזכויות השימוש המוגדרים להלן חלים על כל אחד מרכיבים אלה, בנפרד וכמכלול. מפת"ח, MethodA, נוהל מפת"ח או מתודולוגית מפת"ח הם שמות נרדפים ( להלן בקיצור מפת"ח או "המוצר").

זכויות יוצרים וקניין רוחני

מפת"ח® הוא מוצר המוגן בזכויות יוצרים ובעל סימן מסחרי רשום. זכויות היוצרים במגזר הממשלתי הן של ממשלת ישראל ("הממשלה"). זכויות היוצרים מחוץ למגזר הממשלתי הן של מתודה מחשבים בע"מ ("החברה"). סימני המסחר המופיעים במוצר הם קניינה הבלעדי של החברה ואין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתה של החברה בכתב ומראש.

רישוי וזכויות שימוש

זכויות השימוש במפת"ח®, כולו או חלקו, מוקנות לתחנת עבודה מורשית בתקופה המורשית (כמוגדר בהצעת המחיר האחרונה שנשלחה ללקוח, בד"כ שנה). בתום תקופת הרישוי יש להסיר את המוצר או לרכוש זכויות שימוש לשנה נוספת. ככלל, נדרש רישוי לכל תחנת קצה (מחשב client) ממנה מופעלת תוכנת מפת"ח, או שנעשה בה שימוש בידע, גלופת לימוד, גלופת עבודה, קיט או מסמך כלשהוא המבוסס על גלופות מפת"ח. זכויות השימוש בתחנות המורשות כוללות כל שימוש אשר נעשה לצורך מילוי משימות המשתמש והארגון אליו הוא שייך. אין להעביר את המוצר או חלקים ממנו, בכל צורה שהיא, לכל גורם אחר (שאינו מורשה). לעניין הרישוי וזכויות השימוש, אין כל הבדל בין המגזר הממשלתי למגזר הלא-ממשלתי. ארגונים שרוצים לקבל רישוי "ללא הגבלת מספר משתמשים" וללא זיהוי ורישום תחנות הקצה, יכולים לרכוש רישוי מיוחד לארגון – Site license. התקנת מפת"ח® יכולה להיות על תחנת העבודה (מחשב client) או ברשת, על שרתים מורשים של הארגון.

אחריות

חברת מתודה מחשבים בע"מ אחראית לתיקון כל פגם או תקלה במוצר בתקופת הרישוי. בכל מקרה, חבות החברה מוגבלת לתיקון או החלפה של המוצר על מנת שיפעל באופן תקין. חברת מתודה אינה אחראית לנזקים כלשהם שייגרמו, אם ייגרמו, ללקוח בגין השימוש במוצר.