IT Dashboard

הכלי משמש כלוח שליטה על מערך ה-IT בארגון. באמצעותו ניתן לייצר גישה נוחה למרבית פעילויות ה-IT הנחוצות, לרבות קישור לכלים אקטיביים אחרים, תיקיות ומסמכים חשובים
הלוח ניתן להתאמה לצרכי הארגון וההנהלה

ראה קיט ניהול יחידת המחשוב

להורדת אקיט IT Dashboard