אמידת עלויות לפרויקט

הכלי מיועד לאמידת עלויות פרויקט בשלב הפיתוח ומתייחס לכלל מרכיבי העלות הנדרשים לפרויקט. 
בשלב הייזום כשאין הרבה פרטים על הפרויקט ההערכה תבוצע על פי מחזור החיים וכח האדם שצפוי שידרש בכל שלב (שימוש בגיליון "עלויות כ"א לפי מחזור חיים"). 
החל משלב האפיון ניתן לשלב את השיטה של כתב הכמויות של רכיבי הפיתוח (שימוש בגיליון "עלויות לפי כמויות") על מנת לאמוד את ההשקעה הנדרשת בכח אדם באופן מדוייק יותר. 
בהמשך (תוך כדי מימוש הפרויקט) רצוי להזין / לעדכן בגיליונות הרלוונטיים, עלויות בפועל של שלבים / פעילויות שהסתיימו על מנת לקבל הערכה אמיתית יותר על סה"כ עלויות הפרויקט.

בנוסף,

בכל שיטת אמידה יש להוסיף עלויות נוספות ונלוות (חומרה, תוכנה, רשיונות, עלויות כ"א חיצוני לפרויקט ועוד) על מנת לכלול את כלל עלויות הפרויקט, אם יש (שימוש בגיליון "עלויות חומרה, תוכנה ונלוות"). 
לעיתים קרובות עלויות הפרויקט משתנות עקב גורמים בלתי צפויים, עיכובים מסיבות טכנולוגיות או פוליטיות וכ"ד. לכן, על מנת להתמודד עם סוגיה זו, נדרש להעריך את מקדמי ודאות אותם יש לחשב בנפרד כדי שייכללו באמידת עלויות הפרויקט (שימוש בגיליונות "מקדם ודאות לכ"א" ו- "מקדם ודאות לטכנולוגיה"). 
יש להיזהר לא לכלול עלויות בכפילות עם פעילויות התמודדות עם הסיכונים בפרויקט. במידה שיש סיכון (אי ודאות) שהולכים להתמודד איתו, ואנו מעריכים שהוא יקטן או יתאפס, הרי שבאותו נושא רמת אי-הוודאות תהיה נמוכה.

ראה קיט אמידת עלויות

הורדת אקיט אמידת עלויות לפרויקט