ניהול יחידת המחשוב

קיט זה דן בהיבטים שונים הקשורים בארגון יחידת המחשוב ובתפעולה השוטף: מבנה ארגוני, כוח אדם, הדרכות, ניהול הייצור, בטיחות ואבטחה ועוד, וכמובן בקרה על המערכות השונות ותכניות העבודה למיניהן. קיט זה משמש גם עוגן מרכזי לשילוב פעילויות פנימיות של יחידת המחשוב בנוהל מפת"ח, כפי שמוסבר בסעיף המבוא שבראשית המדריך. לנושא תכנית עבודה שנתית מוקדש קיט נפרד בכרך זה של מפת"ח. קיימים בשוק מספר פתרונות ממוחשבים לניהול כולל של יחידת מחשוב. קיט זה יכול לסייע בבחירה והטמעה של מערכות כאלה שאינן זולות, לא ברכישה ולא בהטמעה ותחזוקה

תוצרים

שם התוצר עבודה לימוד
aKit IT Dashboard