PMBOK ומפת''ח

גוף הידע בניהול פרויקטים ®PMBOK, הוא מונח כוללני המתאר את מצבור הידע שנאגר במקצוע ניהול הפרויקטים. גוף הידע משמש מדריך (Guide) המגדיר את הפעולות והתהליכים בניהול פרויקט. 
קיט זה מתייחס למכנה המשותף הרחב ביותר ומגדיר פעילויות הנכונות למגוון רחב ביותר של פרויקטים: פרויקט חדשני עתיר טכנולוגיה, פרויקט לוגיסטי רחב והיקף, פרויקטי תוכנה וכיו"ב. ככזה הוא אינו יורד למימוש של כל סוג פעילות שכן היא משתנה מסביבה לסביבה. יתרונו בכך שהוא מגדיר את עצם קיום הפעילות, ועל מה היא מסתמכת. 
ה- ®PMBOK נערך על ידי הארגון האמריקני לניהול פרויקטים,PMI - Project Management Institute ומוכר גם כתקן IEEE Std 1490-1998.  

מדריך זה מעודכן למהדורה 5 של גוף הידע

תוצרים

שם התוצר עבודה לימוד