SOA ומפת''ח

קיט זה דן בנושא SOA - Service Oriented Architecture (מהדורה 2.0) SOA היא פרדיגמה חדשה לבנייה ותחזוקה של מערכות IT, בדגש על אינטגרציה בין המערכות והתאמתן לצרכים העסקיים של הארגון. מימוש מערכות בתפיסה חדשה זו עשוי לדרוש שינויים ארגוניים, מתודולוגיים, ארכיטקטוניים ותשתיתיים. הקיט מסביר את עיקרי תפיסה חדשה זו ואת ההיבטים המעשיים הנגזרים ממנה ומתייחס למשמעויות שלה בהקשר למפת"ח. 

הקיט נכתב ע"י אבי רוזנטל

תוצרים

שם התוצר עבודה לימוד
עץ למערכת בגישת SOA