תפעול

מילון מונחים מקומי

 

אמנת שירות SLA

כוונון

סקר הנהלה

שיקוף

תכנית הפיתוח והאיכות

 

אמנת שירות SLA

SLA – Service Level Agreement SLA הוא ההסכם המרכזי שנחתם בין הארגון לספק ובו מוגדר במדויק מה כלול ב- Outsourcing: יישומים, לו"ז, תשלומים, נכסים, תנאים לפתיחת החוזה, תנאים לסיום וכו'. התפקיד המרכזי של SLA הוא להגדיר את המחויבויות והאחרויות ההדדיות בין הספק לארגון: מה כל אחד צריך לתת, מה חלקו של כל אחד בעסקה. דוגמא מומלצת של חוזה להתקשרותOutsourcing - SLA  נמצאת בקיט חוזים והיבטים משפטיים בכרך נושאים תומכים.

כוונון

כוונון (תרגום של (tuning הוא פעולה של התאמת המערכת לדרישות גמישות ומשתנות, במטרה להביא את תפוקת המערכת ואת ניצול משאביה לאופטימום. הכוונה בד"כ לכוונון של מערכת מחשב או תקשורת מרכזית המתבצעים ע"י אנשי סיוע טכני. לעתים הכוונה גם לפרמטריזציה של מערכת מידע, באמצעות טבלאות חיצוניות או פרמטרים המוזנים למערכת בזמן הפעלתה או במהלך תפעולה השוטף.

סקר הנהלה

סקר הנהלה מהווה שיקוף מערכת האיכות, דווח על פעילויות האיכות שבוצעו, הצפת בעיות במערכת האיכות, ניתוח ממצאים ממבדקים פנימיים ומתוצאות מדידות שונות, ליבון סוגיות בניהול האיכות וקבלת החלטות על המשך הטמעת מערכת האיכות בארגון.

בעזרת שיקוף זה, לומדת הנהלת הארגון על מידת יישום מערכת האיכות ועל אפקטיביות פעילויות האיכות.

שיקוף

שיקוף (Review) הוא פעולת אבטחת איכות מרכזית ואמצעי חשוב ביותר לאימות שלמות המערכת, איכותה והוכחת תקפותה וכן לבקרה על התקדמות הפרויקט ועמידתו בלו"ז ובמשאבים. פעילות השיקוף מתבצעת לאורך חיי הפרויקט, בעיקר סביב אבני דרך ותוצרי ביניים, והיא כוללת סקירה מעמיקה הן של מחזור החיים: ביצוע מול תכנון של תכניות העבודה והפעילויות; והן של עץ המערכת: בדיקת הרכיבים השונים לפי מאפייניהם.

תכנית הפיתוח והאיכות

תכנון הפיתוח קובע את פעילויות אפיון העל, האפיון, העיצוב והבנייה, הבדיקות, ההתקנה וההרצה, התפעול והתחזוקה לצורך קבלת מוצרי תוכנה. תכנון הפיתוח יתועד במסגרת תוכנית פיתוח.

תוכנית פיתוח תגדיר איך יתנהל הפרויקט, מהם סקרי ההתקדמות הדרושים, אילו סוגי דוחות יש להכין עבור ההנהלה, הלקוח וצדדים רלוונטיים אחרים, ובאיזו תדירות, כאשר מביאים בחשבון את כל הדרישות החוזיות.

תוכנית האיכות תספק את האמצעים להתאים את יישום מערכת האיכות לכל פרויקט, מוצר או חוזה.

 

תוצרים

שם התוצר עבודה לימוד