ניהול שינויים

ECP

קיצור של Engineering Change Proposal ופירושו הצעה לשינוי הנדסי. הכוונה לא לשינוי הנובע מתיקון תקלה או שינוי קל שיכול להתבצע במסגרת התחזוקה השוטפת, אלא שינוי שיש לו השלכות פונקציונאליות על אופן תפקוד המערכת) המוצר) ו\או השלכות כספיות (חוזיות) ו\או שינוי בתצורה של המוצר (פתיחת הקפאת התצורה(.

 

SOW

SOW (Statement of Work) הוא מושג מקובל בהנדסה הכללית שפירושו הגדרה ברורה ומחייבת של "תכולת העבודה" המוסכמת על כל הגורמים המעורבים בפרויקט בתחילת דרכו. SOW הוא מסמך חוזי המגדיר את תכולת הציוד והשירותים, שיסופקו במסגרת הזמנה ע"י הספק (היצרן/המפתח). מסמך זה מגדיר נושאים נוספים כגון: אחריות, שיטת מעקב ופיקוח, לו"ז, אבני דרך, נוהל שינויים והתחייבויות, הנדרשות מהספק במסגרת הפרויקט.

במפת"ח, השימוש במונח זה הוא בהקשר עם טיוטת תיק העיצוב הראשוני אן האפיון המפורט (מסמך הקונסולידציה) אשר נכתב בסיום שלב בקשה להצעות ובתחילת שלב עיצוב ובנייה, ע"י מיזוג ושילוב של המפרט והצעת הספק שהתקבלה. מסמך ה- SOW הוא המפרט הטכני הנספח להסכם ההתקשרות שנחתם בין הלקוח והספק (הסכם ההתקשרות, קרי החוזה, מוצג לספקים כבר במהלך שלב הבקשה להצעות והם מאשרים אותו). מסמך ה- SOW משמש אבן בוחן לכך שאכן כל הגורמים המעורבים מסכימים על תכולת העבודה, כולל נקודות פתוחות "מוסכמות". בפרויקטים מתקדמים, מקובל להשקיע באופן שוטף בעדכון המסמך והצגתו הנאה (כמסמך אלקטרוני ברשת) ולהשתמש בו כ"סקר מכרז והתקשרות" לאורך הפרויקט. ראה קיט "ה-SOW  של הפרויקט" בכרך נושאים תומכים.

 

או"ש

או"ש (ארגון ושיטות) הוא תחום מקצועי המטפל במשמעויות הניהוליות והאנושיות הכרוכות בתפקוד ארגונים ובהכנסת מערכות, כולל מערכות ממוחשבות, לארגונים אלה. או"ש כולל נושאים כגון: הטמעה והדרכה, הנעת עובדים, הכנסת שינויים ארגוניים, שיטות עבודה (פריון עבודה), ארגונומיה והנדסת אנוש, מדדי יעילות וכו'. במפת"ח נמצא נושא או"ש, בהקשר עם פיתוח ותחזוקה של מערכות מידע, בשתי רמות: ברכיב 1.4 הקשר עסקי של עץ המערכת - בהיבט הכללי והאסטרטגי של השתלבות המערכת בארגון, וברכיב 4.7 – השתלבות בארגון (או"ש) בהיבט של הטמעת המערכת, הכנסתה לפעולה והשתלבותה בנהלי העבודה האופרטיביים של הארגון. רכיב חשוב אחר הקשור בנושא זה הוא 2.4 ממשק אדם מחשב.

 

תוצרים

שם התוצר עבודה לימוד