COBIT ומפת''ח

מילון מונחים מקומי

APO

BAI

DSS

EDM

MEA

RACI

 

בעלי עניין, stakeholder

הלימה

יכולת

ממשל

ממשל תאגידי

פרקטיקה

תהליך

 

 

APO

תחום תהליכי הלימה, תכנון וארגון.

 

BAI

תחום תהליכי בניה, רכש ויישום.

 

DSS

תחום תהליכי הספקה, שירות ותמיכה.

 

EDM

תחום תהליכי הערכה, הכוונה וניטור (תהליכי ממשל).

 

MEA

תחום תהליכי ניטור, הערכה ואמידה.

 

RACI

טבלה המציגה את המסגרת הארגונית מבחינת בעלי תפקידים מרכזיים. המסגרת מגדירה לכל פרקטיקה את הגורמים האחראיים, המעורבים, המייעצים והמיודעים.

גורם מיודע (I - informed) – כל גורם שנדרש לעדכן בפעילות/פרקטיקה מסוימת.

גורם אחראי (R - responsible) – גורם אחראי לוודא ביצוע פעילות והצלחתה.

גרום מעורב (A - accountable) – גורם המעורב באופן ישיר בביצוע פעילות מסוימת.

גורם מייעץ (C - consulted) – גורם המלווה פעילות מסוימת בהנחיה חיצונית.

 

בעלי עניין, stakeholder

כל מי שיש לו אחריות או ציפייה מהארגון. בעלי מניות, ממשלה, ספקים, לקוחות וכדומה.

 

הלימה

מצב שבו התומכים בממשל ובניהול טכנולוגיית מידע ארגונית, תומכים ביעדים ובאסטרטגיות של הארגון.

 

יכולת

הכושר לבצע משימה, פעולה, או פונקציה מסוימת בהצלחה.

 

ממשל

הממשל אחראי על הערכת הצרכים, התנאים והחלופות עבור בעלי העניין לצורך קביעת מטרות ארגוניות והכוונה בתעדוף לפעילות הארגון.

 

ממשל תאגידי

סט של תחומי אחריות ונוהגים המופעלים על ידי הדירקטוריון וההנהלה הבכירה, במטרה לספק הכוונה אסטרטגית, תוך וידוא כי המטרות מושגות, וידאו כי סיכונים מנוהלים כיאות ושימוש במשאבי הארגון.

 

פרקטיקה

פעולות מפורטות לביצוע שלבים בתהליך, מוגדרות למעורבים ע"פ RACI, מקבלות קלטים ומייצרות פלטים מפרקטיקות אחרות.

 

תהליך

אוסף הגדרות ונהלים המקבלים קלטים מתהליכים אחרים ומקורות חיצוניים, מעבדים אותם ע"פ מנגנון סדור של פרקטיקות ומייצרים פלטים לתהליכים אחרים.

תוצרים

שם התוצר עבודה לימוד