סקרים ושערי איכות

סקר (Review) הוא כלי פורמאלי לאבטחת איכות, לאישור איכות המוצר ותוצרי ביניים, ולאישור המוכנות להמשך הפיתוח לאורך השלבים במחזור חייו של פרויקט. הסקר הינו אמצעי חשוב ביותר לאימות שלמות המערכת, איכותה והוכחת תקפותה. סקר מהווה גם אבן דרך לבקרה על התקדמות הפרויקט ועמידתו בלו"ז ובמשאבים. דרך הפעולה המרכזית של הסקר היא הצגת תוצרי ביניים ודיון בנקודות פתוחות וסיכונים אפשריים לקראת אישור השלב המסתיים וההתארגנות לקראת המשך הפיתוח. 

ראה גם קיט ועדות הפרויקט

תוצרים

שם התוצר עבודה לימוד
סיכום סקר
מצגת סיכום סקר
סקרים במחזור החיים - רשימת תיוג
פונקציית PMO - רשימת תיוג
aKit ניהול סקרים
aKit שערי איכות