בקשה להצעות RFP

#

משימות ראשיות

תוצרים

1

כתיבה והפצה של המפרט

·         בדיקת תיק האפיון

·         אישור מוכנות תיק אפיון להוצאת בקשה להצעות

·         גיבוש וציוות הגורמים המעורבים

·         בניית תוכנית עבודה

·         החלטה על צורת הפנייה לספקים

·         קביעת שיטת המכרז

·         נספח תוכנית עבודה

·         מסמך הערכת עלויות (ראה קיט אמידת עלויות בכרך נושאים תומכים)

 

בניית תיקיית השלב ואיסוף החומרים

·         תיקיית שלב הבקשה להצעות

כתיבת המפרט

·         בקשה להצעות RFP

·         תיק אפיון מותאם לבקשה להצעות – החלק המקצועי של המפרט

·         בקשה להצעות לשירותי יעוץ

כתיבת המפ"ל

·         מפ"ל - מסמך פנימי לבדיקה

·         מפ"ל - בחירת יועץ לאפיון

הפצת הבקשה להצעות

 

מענה הספקים על הבקשה להצעות

כתיבת מענה למכרז

·         בקשה להצעות - מענה הספק

2

קבלה ובדיקה של ההצעות

הכנה, ניהול וסיכום כנס ספקים

מענה לשאלות הספקים

·         פרוטוקול כנס ספקים

3

פתיחת תיבת המכרזים

·         פרוטוקול ועדת מכרזים

 

בדיקה ראשונה של ההצעות

·         נספח 4.1.4 פרטי הספק

·         נספח 3.3 טופס בדיקה

·         שאלון הערכת עובד

בדיקה שנייה של ההצעות

הערכות, מתן ציונים וסיכומים

·         מפ"ל ממולא

·         מפ"ל - טבלאות סיכום

קביעת ספק זוכה

·         מכתבי זכייה/דחייה לספקים

4

ביצוע ההתקשרות

·         הזמנת עבודה

·         חוזה התקשרות (ראה קיט היבטים משפטיים בכרך נושאים תומכים)

·         תיק מערכת SOW - נספח מקצועי לחוזה,  קונסולידציה של מסמכי השלב

 

מינוי צוות משא ומתן עם הספק

גיבוש נקודות לדיון לקראת הפגישות עם נציגי הספק

סגירת החוזה ותיק המערכת

תיקונים ושינויים - שיפור ההצעה

אישור ההתקשרות והמשך הפרויקט

ביצוע התקשרות עם הספק/ים

חתימה על חוזה והוצאת הזמנת עבודה

 

 

תוצרים

שם התוצר עבודה לימוד