מערכות אינטרנט

מילון מונחים מקומי

 

Application Server

ASP - Active Server Pages

Client

Collaboration

Cookie

DHTML -Dynamic HTML

E-Business -Electronic Business

E-Commerce

Extranet

Firewall

HTML

HTTP

IP Address

ISP (Internet Service Provider)

NET. (Dot Net)

LAN

Portal

Session

Site

SOAP - Simple Object Access Protocol

SSL

Surfer - גולש

TCP/IP

Unit

URL

User

WAN

WEB Browser

WEB Server

W3C

XML - eXtensible Markup Language

 

 

Application Server

שרת היישומים - Application Server הוא סביבת הייצור הממוקמת בין תחנת הקצה ובין בסיס הנתונים, כרכיב הכרחי להידברות עם תחנת הקצה ועם רכיבי תוכנה ובסיסי נתונים בשרת . ה- Browser מקושר ישירות ל- WEB Server הנמצא בקשר עם ה- Application Server.

 

ASP - Active Server Pages

טכנולוגית חברת Microsoft לשילוב קטעי עיבוד לביצוע בשרת בתוך דפי המידע , לדוגמה : גישה לבסיסי נתונים.

 

Client

לקוח -  אמצעי המחשוב ותקשורת הקצה בעזרתם ניגש הגולש או המשתמש למערכת, כמו לרשת האינטרנט בכללותה. מחשב הקצה מוגדר בסעיפים 3.20  3.23 בעץ המערכת (תיק האפיון).

 

Collaboration

אוסף שירותים לשיתוף פעולה מקוון בין משתמשים. כגון דואר אלקטרוני, פורומים, צ'ט.

 

Cookie

קובץ טקסט הנשתל במחשב הקצה של המשתמש ומזהה משתמש שנכנס לאתר מסוים.

 

DHTML -Dynamic HTML

הרחבת שפת ה- HTML לתמיכה בדפי מידע דינמיים, המסוגלים לבצע עיבודים בתחנת הקצה מבלי לפנות בבקשות לשרת. שפות נתמכות לכתיבת העיבוד : JavaScript, Vbscript, Java

 

E-Business -Electronic Business

פעילויות עסקיות שארגון מבצע בסביבת ה- Internet : קניה, מכירה, פרסום, תמיכה בלקוחות וכל פעילות נוספת אחרת. המטרה היא לאפשר לארגונים להגדיל את ההכנסות ולשפר את תפקוד הארגון וחשיפת שרותיו ללקוחות באמצעות הרשת.

 

E-Commerce 

המונח מתייחס לכל פעילויות קניה או מכירה של מוצרים ושירותים בסביבת  ה- Internet.  B2C - קשר ישיר בין הספק לצרכן.  B2B- קשר בין ארגון לארגונים אחרים איתם הוא מצוי בקשרים תפעוליים ועסקיים.

 

Extranet

שיתוף מערכות פנים ארגוניות עם ספקים ושותפים עסקיים של הארגון תוך שימוש בטכנולוגית ה- Internet .   במערכת  זו גורם חיצוני מקבל הרשאות גישה למערכות פנימיות של הארגון.

 

Firewall

תוכנה לאבטחה ומידור מידע (המותקנת בד"כ על שרת מיוחד) שתפקידה לחצוץ בין רשת האינטראנט הפנימית בארגון ובין רשת האינטרנט העולמית. התוכנה מסננת משתמשים שמותר להם לגשת לאתרים ואתרים שמותר למשתמשים לגשת אליהם.

 

HTML

שפה סטנדרטית ליצירת דפי מידע סטטיים באינטרנט. (HTML Pages).

 

HTTP  

פרוטוקול תקשורת על גבי רשת TCP/IP להעברת דפי מידע בין מחשבים ברשת האינטרנט / אינטראנט (זיהוי מחשב בשם לוגי על ידי כתובת IP)

 

IP Address

כתובת פיסית ברשת האינטרנט, של שרת (אתר) או לקוח.

 

ISP (Internet Service Provider)

ספק שירותי אינטרנט מאפשר גישה לאינטרנט באמצעות שירותי קישור כגון חיוג ואספקת שרותי אחסון לאתרי אינטרנט.

 

NET. (Dot Net)

 ארכיטקטורת הפיתוח  .NET רואה את כל מערכות עולם ה- WEB כאוסף נרחב של "שירותי תוכנה" המסוגלים לתקשר זה עם זה ללא תלות בסביבה בה הם פותחו.

 

LAN

(Local Area Network) רשת מקומית היא רשת תקשורת הפרוסה על אזור קטן, לדוגמא בנין משרדים, לחיבור מחשבים אישיים, שרתים ומגוון ציוד קצה אחר. המשתמשים ברשת מקומית נוהגים לשתף יישומים, מידע ומשאבים אחרים.

 

Portal 

"אתר כניסה" לעולם ה- WEB : דרכו משתמש הקצה יכול להגיע לאתרים ברשת.   ארגונים רבים מאמצים שיטה זו גם בסביבות Intranet ו- Extranet במטרה לאפשר גישה נוחה למשאבים בעלי ערך מוסף לארגון ברשת.

 

Session

יצירת קשר מבוקר בין האתר לגולש. תוכנת האתר יודעת עם מי היא משוחחת ובהתאם לכך משריינת זמני ביצוע, אבטחה, סיווג מידע וכו'

 

Site

אתר - אוסף התשתית (תוכנות הפעלה, חוות השרתים, ציוד התקשורת ועוד) שהאפליקציה האינטרנטית/אקסטרנטית/אינטראנטית עובדת בעזרתו (יחידות מסירה) בארגון עבור לקוחותיו (פנימיים או חיצוניים).

 

SOAP - Simple Object Access Protocol

טכנולוגית מגדירה את השיטה להפעלת שרות מרוחק ב- WEB באמצעות פרוטוקול HTTP , טכנולוגית מגובשת בוועדת סטנדרטים.

 

SSL

שיטת הצפנה של הנתונים שעוברים בתקשורת (בדפדפן רואים מנעול סגור) כשהצפנה פעילה.

 

Surfer - גולש

משתמש פנימי או חיצוני , מזוהה או בלתי מזוהה

 

TCP/IP

פרוטוקול תקשורת להעברת נתונים וניתוב הודעות ברשת האינטרנט

 

Unit

נושא יחידת תוכן לוגית בסיסית שמצטרפת לאתר במסגרת של יחידת מסירה (ע"ע)

 

URL

כתובת גישה לדף HTML כולל יכולת העברת פרמטרים. המשתמש רושם את כתובת הדף הראשי לגישה לאתר או אפליקציה רלבנטיים, כאשר קיימות הפניות בין דפים בתוך האפליקציה. דוגמה : http://www.methodA7.com .

 

User

משתמש - גורם הפועל ממחשב הקצה ומשתמש בשירותי המערכת באופן מזוהה. משתמש יוצר Session עם המערכת

 

WAN

 (Wide Area Network) רשת רחבה היא רשת תקשורת הפרוסה על איזור גדול, להבדיל מרשת מקומית. רשת כזו לרוב נשענת על שירותי מוביל דוגמת חברת בזק והיא תתכן בשני אופנים עיקריים:

 

WEB Browser

דפדפן אינטרנט. רכיב תוכנה המנהל את ממשק המשתמש בתחנת הקצה בסביבת ה- WEB. כגון : Internet Explorer

 

WEB Server

רכיב התוכנה לניהול רכיבי השרת בסביבת ה- WEB. כגון : Microsoft IIS, Apache

 

W3C

World Wide Web Consortium - איגוד האינטרנט העולמי הינו איגוד בינלאומי שבו הארגונים החברים, צוותי העובדים והציבור עובדים יחד על פיתוח תקני האינטרנט. משימת ה-W3C הינה להוביל את הרשת למיצוי הפוטנציאל ע"י פיתוח פרוטוקולים וקווים מנחים שיבטיחו גידול האינטרנט לטווח ארוך.

 

XML - eXtensible Markup Language

הרחבת שפת HTML  לצורך העברת קבצי נתונים בצורה סטנדרטית בתוך הארגון ובין ארגונים.

תוצרים

שם התוצר עבודה לימוד