ניתוח חלופות

חלופה היא אפשרות להגדרה ובנייה של רכיבים בעץ המערכת (או פעילות במחזור החיים) בדרך אחרת. ניתוח חלופות הוא השוואה בין החלופות במטרה למצוא את החלופה המועדפת. מחד גיסא, חשוב לבדוק חלופות ואפשרויות שונות ולא "להינעל", בפרט בשלבים המוקדמים של הפרויקט, על פתרון מסוים. מאידך גיסא, יש להימנע מניתוח יתר ששואף ל"טוב ביותר" ואיננו מתמקד בפתרון אחד סביר. חשוב גם לזכור שחלופות רבות נפתרות במהלך הטבעי של הפרויקט כתוצאה מאילוצים כלכליים, טכנולוגיים וניהוליים. אחרות הן טכניות ואינן משפיעות על מהות המערכת והעלות/תועלת שלה. כלי מרכזי בניתוח חלופות הוא הניהול השוטף של רכיבי x.98 נקודות פתוחות, השזורים לאורך עץ המערכת ברמותיו השונות.

תוצרים

שם התוצר עבודה לימוד
ניתוח חלופות - נספח x.98
ניתוח חלופות - מפ''ל
ניתוח חלופות - מסמך מקוצר
חלופות לרכיבי מדף - טופס
aKit ניתוח חלופות