ניתוח חלופות

מפ"ל

מפ"ל (מסמכים פנימיים לבדיקה) הוא מסמך המגדיר את אופן בדיקת הצעות הספקים וסיכומן. מפ"ל מפרט את: צוות הבדיקה, תנאי סף, משקלות, קריטריונים וטפסי בדיקה, יחס עלות/תועלת ועוד. מפ"ל הוא מסמך משלים למפרט (ע"ע) וקיום מסודר של שניהם הוא תנאי הכרחי לפנייה לבקשה להצעות. בניגוד למפרט שהוא מסמך גלוי ופתוח לכל, מפ"ל הוא מסמך פנימי וחסוי, אשר איננו נחלת הכלל.

 

מפרט

מפרט הוא המסמך הראשי המוגש לספקים לצורך קבלת הצעות לפתרון כולל או חלקי של מערכת ענ"א דרושה. מפרט נקרא גם ((RFP ‑ Request For Proposal, או במקרים בהם הדגש הוא על ברור מחירים, ((RFQ ‑ Request For Quotation. מפרט מורכב משני חלקים: חלק מנהלי וחלק מקצועי.

 

רכיבי מדף (סיווג ג0)

היקף מערכת הוא מונח זהה לגודל מערכת. במפת"ח מסווגות מערכות או פרויקטים של מידע ותשתית לארבעה "קבוצות גודל": ג0 - רכיבי מדף, ג1 - מערכות קטנות, ג2 - מערכות בינוניות ו-ג3 - מערכות גדולות. סיווג זה משפיע על אופן ניהול הפרויקט, המסמכים הנדרשים וכו', לאורך כל מחזור החיים.

מערכות בסיווג ג0 מאופיינות ע"י עלות כוללת עד 20,000$ וגם אושרו במכרזי החשב הכללי.

מערכות מסוג ג0 ממלאות "טופס ייזום" ועוברות מסלול קצר במיוחד.

 

תחקור מערכת

תחקור/ הערכת מערכת (System Assessment) הוא שלב במחזור החיים בו מבוצעת בדיקה בדיעבד של מערכת ממוחשבת, על מנת לאתר תקלות ובעיות, כמו גם נקודות חיוביות, אשר אירעו במהלך פיתוח המערכת, התקנתה והעברתה לייצור שוטף ותחזוקה. זאת, על מנת להפיק מסקנות ולקחים, הן לפרויקט עצמו - להמשך דרכו - והן לפרויקטים אחרים בארגון בהווה ובעתיד.

תוצרים

שם התוצר עבודה לימוד