מיקור חוץ Outsourcing

מיקור חוץ (Outsourcing) הוא התקשרות חוזית בין ארגון לספק, לפיה הספק מקבל על עצמו להפעיל ולתחזק (ואף לפתח) מערכות ממוחשבות מרכזיות של הארגון. ייתכנו דגמים שונים ומגוונים ל- Outsourcing, החל מתפעול חלקי של מערך המחשוב, היינו רק מערכות מידע ותשתית מסוימות, דרך תפעול תהליכים עסקיים "אנכיים" בארגון כולו, לא רק יחידת המחשוב, וכלה בתפעול מערך המחשוב הכולל של הארגון. קיט זה סוקר את נושא Outsourcing (מיקור חוץ) ומגדיר את אופן שילובו בנוהל מפת"ח. לצד מבוא והסבר כללי, מכיל הקיט הנחיות ברורות כיצד יש להתארגן לפרויקט Outsourcing ולנהלו באופן שוטף, כולל פרידה מהספק ("יציאה"). קיט זה בנוי על בסיס התפיסה הכללית של מפת"ח: עץ המערכת האוניברסלי ומחזור החיים. הבנת הקיט והשימוש המעשי בו מותנים, אפוא, בהכרה בסיסית מוקדמת (וניסיון מעשי) של נוהל מפת"ח בכלל, הקיטים עץ מערכת אוניברסלי ומחזור החיים בפרט.

תוצרים

שם התוצר עבודה לימוד
עץ למערכת מיקור חוץ
אמנת שירות SLA
הצהרת סודיות
התקשרות במיקור חוץ - חוזה
התקשרות במיקור חוץ - חוזה מקוצר
מיקור חוץ הגדרת יעדים
מיקור חוץ - שירותים
מדדי איכות לתהליך מיקור חוץ
תהליך מיקור חוץ - רשימת תיוג