מיקור חוץ Outsourcing

מילון מונחים מקומי

 

Base Case

Base Line

Base Year

Co-sourcing

Facility Management

IMAC

Outsourcing גלובלי

Outsourcing – מיקור-חוץ

Outsourcing סלקטיבי

SLA – Service Level Agreement

VIP

דרגי טיפול בתקלות

מערכת

מצב מוצא

מרכז המחשבים והתקשורת

משתמשים מורשים לפנות למוקד

שינויים ושיפורים

שירותי טיפול בתקלות

שירותי תחזוקה

שירותי תמיכה

תוכנה בסיסית

תוכנה יישומית

 

 

Base Case

עלויות צפויות לאורך תקופת השירות.

 

Base Line

כמות משאבים חזויים לאורך תקופת ההתקשרות.

 

Base Year

עלויות בשנה מייצגת.

 

Co-sourcing

אחד מסוגי ה- Outsourcing. שיתוף פעולה עסקי מלא בין הלקוח לספק, בסיכונים ובסיכויים. צמצום ומיקוד של הנושא בתחום עסקי/ארגוני מוגדר וברור, במקום Outsourcingמקיף של "כל המחשוב בארגון". הרחבה והעמקה של הנושא בתחום שנבחר, ע"י הפיכתו ליחידה עסקית ולמרכז רווח והפסד המשותף לארגון (הלקוח) ולספק. מגמה זו מאפשרת מדידה וכימות ברורים יותר של ה-Outsourcing ותרומתו לארגון.

 

Facility Management

ניהול והפעלה של מתקן המחשב. תמיכה במשתמשי קצה (שירותי Outsourcing למחשוב האישי), ניהול רשתות תקשורת ועוד.

 

IMAC

Install, Move, Add, Change - עבודת התקנה, או הזזה (העברה), או הוספה, או שינוי של חומרה, או של תוכנה של עמדת עבודה של משתמש; עמדת העבודה בשלמותה, על כל רכיביה, או חלק ממנה.

 

Outsourcing גלובלי

התקשרות כוללת של ארגון עם נותן שירות של מיקור-חוץ.

 

Outsourcing – מיקור-חוץ

Outsourcing הוא התקשרות חוזית בין ארגון לספק, לפיה הספק מקבל על עצמו להפעיל ולתחזק (ואף לפתח) מערכות מרכזיות של הארגון, מידע או תשתית, כולל אפשרות של תפעול מערך המחשוב הכולל של הארגון. במקרה האחרון, משמש הספק, למעשה, כ"יחידת המחשוב" של הארגון. מקרה זה מכונה לעתים גם "ניהול המתקן" (Facility Management), ע"ע. בנוסף למקרה מקיף זה, ייתכנו דגמים שונים ומגוונים ל- Outsourcing, כגון תפעול חלקי של מערך המחשוב, היינו רק מערכות מידע ותשתית מסוימות (segmented outsourcing) או גם תפעול של תהליכים ומערכות מרכזיות בארגון כולו, לא רק יחידת המחשוב, כגון הפעלת מערך הגביה של הארגון(Organization process Outsourcing).

 

Outsourcing סלקטיבי

הנטייה היום היא לעבור להתקשרויות ספציפיות וסלקטיביות יותר  כולל מקרים של ניהול וביצוע תהליכים עסקיים שאינם רק מחשוב (הפעלת מערך הגבייה של הארגון, למשל). זאת, כחלק מהעלאת רמת התחכום הכללית בנושא. ההתקשרויות הן לנושאים ממוקדים יותר ומוגדרים היטב ומביאים בחשבון מצבים דינמיים, כגון: שינויים טכנולוגיים, שינויים כלכליים, אופן סיום החוזה וכו'.

 

SLA – Service Level Agreement

SLA הוא ההסכם המרכזי שנחתם בין הארגון לספק ובו מוגדר במדויק מה כלול ב- Outsourcing: יישומים, לו"ז, תשלומים, נכסים, תנאים לפתיחת החוזה, תנאים לסיום וכו'. התפקיד המרכזי של SLA הוא להגדיר את המחויבויות והאחראויות ההדדיות בין הספק לארגון: מה כל אחד צריך לתת, מה חלקו של כל אחד בעסקה. דוגמא מומלצת של חוזה להתקשרותOutsourcing - SLA  נמצאת בקיט חוזים והיבטים משפטיים בכרך נושאים תומכים.

 

VIP

בעלי תפקידים בכירים אצל הלקוח המפורטים ברשימה.

 

דרגי טיפול בתקלות

דרג א':  טיפול טלפוני ראשוני ע"י צוות המוקד.

דרג ב': טיפול ע"י מומחי התשתיות (מנהל רשת, System, תקשורת וכד') או מומחי המערכות היישומיות (מומחה תוכנה, או משתמש בכיר), לפניות שלא קיבלו פתרון  בדרג א'.הטיפול יתבצע טלפונית או באמצעות כלי אבחון והשתלטות מרחוק או באתר.

דרג ג': סיוע לפניות שלא קבלו פתרון בדרגים א' או ב' באמצעות מומחים טכנולוגיים של  ספקי המערכות ו/או של ספקי שירות צד ג'.

 

מערכת

תוכנה יישומית או תוכנה בסיסית או חומרה או תשתיות.

 

מצב מוצא

כמויות משאבים נכון ליום חתימת ההסכם (מוצרי חומרה, תוכנה, תקשורת, אתרים, משתמשים, עובדים).

 

מרכז המחשבים והתקשורת

אתר המחשוב המרכזי הקיים של הלקוח כמפורט בצרופה ו/או  אתר הספק שאליו יועבר ציוד המחשבים והתקשורת במסגרת תקופת המעבר.

 

משתמשים מורשים לפנות למוקד

עובדי לקוח ועובדי קבלן המספקים שירותים ללקוח, סוכני לקוח ועובדי משרדיהם וצדדים שלישיים, עפ"י רשימה.

 

שינויים ושיפורים

 ·         פעילויות שהן מעבר לשירותים הקיימים, או מעבר לכמות הכלולה בשירותים הקיימים (גון כמות IMAC מעבר למוגדר).

 ·         קליטת טכנולוגיה חדשה (יובהר כי קידום גרסא בטכנולוגיה קיימת, אינו בגדר שו"ש או פרויקט).

 

שירותי טיפול בתקלות

תיקון או טיפול בתיקון של ליקוי או פגם (Bug) שהתגלה במערכות השונות או בדרך תפעולן.

 

שירותי תחזוקה

 ·         תחזוקה מונעת - פעילות המיועדת להבטיח שמערכת ו/או תהליך יפעלו בהתאם למפרט הטכני ולרמת השרות המאושרת והמוסכמת.

 ·         טיפול בתקלות.

 ·         שדרוגי תוכנה – ביצוע שדרוג למערכות תוכנה כתוצאה משחרור גרסאות תוכנה חדשות או כתוצאה משינוים בסביבה הטכנולוגית הקיימת של המערכת (לדוגמה, שינוי במערכת הפעלה, שינוי בסיס נתונים), או בסביבה הטכנולוגית שתהיה בעתיד. 

 

שירותי תמיכה

מתן מענה לשאלות משתמשים, הדרכה וסיוע בנושאי המערכות השונות ואופן תפעולן, ושאינם מוגדרים כתקלה.

 

תוכנה בסיסית

נקראת גם תוכנת תשתית או תוכנת בסיס - תוכנה שאינה תוכנה יישומית, לדוגמא - מערכת הפעלה, מערכת לניהול בסיסי נתונים, כלי ניטור, כלי שליטה ובקרה, כלי פיתוח.

 

תוכנה יישומית

נקראת גם יישום או מערכת יישומית - תוכנה שהפונקציה העיקרית שלה היא מימוש או תמיכה במימוש של תהליכים עסקיים בין אם פותחה ע"י הלקוח או שנרכשה מצד ג', בין אם מוצר-מדף ובין אם לא מוצר-מדף.

תוצרים

שם התוצר עבודה לימוד