חישוב עלויות

קיט זה מוקדש לנושא חישוב (ריכוז) עלויות. במפת"ח יש הבחנה בסיסית בין אמידת עלויות וחישוב עלויות. אמידת עלויות עוסקת בהערכת היקף המערכת (הפרויקט) ובאמידת המשאבים הנדרשים. חישוב עלויות יוצא מנקודת הנחה שנעשתה כבר אמידת עלויות ומטרתו להביא את כל האומדנים למכנה משותף ולמספרים מסכמים לפי סוגי משאבים מוגדרים מראש של כוח אדם והוצאה כספית. חישוב עלויות מיועד לסייע בהגדרת רכיבי העלות: 5.1 עלות הקמה, 5.2 עלות שוטפת ו- 5.5 עלות כוללת ופריסה. 

ראה קיט אמידת עלויות

תוצרים

שם התוצר עבודה לימוד
חישוב עלויות - חוברת עבודה