אמידת עלויות

קיט זה עוסק בנושא אמידת עלויות לפרויקט, הערכת המשאבים והעלויות הכרוכים בפיתוח מערכת ממוחשבת ותחזוקתה. 
אמידת העלויות בקיט זה מבוססת על שיטת FPA – "Function Point Analysis" (של Alberecht, יב"מ) - הערכה לפי מספר ישויות, סוגן וגודלן, תוך שילוב מודל המטריצה של מפת"ח לפירוט מרכיבי המערכת. "עץ העלויות" הוא עץ המערכת, או מחזור החיים, או שילוב שלהם. 

ראה קיט חישוב עלויות

תוצרים

שם התוצר עבודה לימוד
אמידת עלויות - חוברת עבודה
גיליונות בחוברת:
אמידת כמויות מהירה בשלב הייזום
כתב כמויות
מקדם וודאות יישומי
מקדם וודאות טכנולוגיה
פריסה לפי שלבי מחזור חיים
טבלת עזר למחירון כוח אדם
מחירון טכנולוגיה
מחירון כוח אדם
אומדן כולל
אמידת עלויות תחזוקה
aKit אמידת עלויות פרויקט