תחקיר והפקת לקחים

מילון מונחים מקומי

 

אירוע

התרחשות שאפשר לנתחה ולהפיק ממנה לקחים שישפרו את היכולת המקצועית בכלל ואת היכולת לקבל החלטות בעתיד בפרט. 

 

בעיה

הפער בין הרצוי למצוי וכתוצאה מפער זה עלול להיגרם נזק. חומרת בעיה נמדדת על פי מידת הנזק שנוצר.

 

הפקת לקחים

רצף של דיווחים, תחקירים, דיונים וסיכומים בכל רמות העשייה במחלקה המתייחס לשאלות: במה, היכן וכיצד ניתן לשפר ביצועים, למנוע כשלים ולשחזר הצלחות

 

לקח

תפוקה ממסקנה ושהוחלט לממשה, כדי לתקן ליקוי, למלא חסר או לחזק יתרון. הלקח מבוסס על אירועי העבר, ותכלית הפקתו ויישומו היא היערכות לעתיד. לקח יוגדר ככזה, כאשר יש ביישומו משום חידוש בתחום כלשהו הנוגע לעשייה. יש לבחון את תקפותו לפרקים לפי הצורך ולפי הנסיבות המשתנות.

 

ממצא

תופעה או עובדה, שקיומן עולה מתוך נתוני הפעילות המתוחקרת, ואשר הוכרו כבעלות חשיבות ומשמעות לאותה פעילות.

 

מסקנה

תובנה של הגורמים לאירוע, הסיבה להתהוות העובדה או הממצא. מסקנה היא תוצאה או תולדה של עיון בממצאים וניתוחם לאור אמות מידה מוסכמות. מסקנה מהווה בסיס להחלטה (לקח) שנועדה לתקן ליקוי, למלא חסר, לחזק יתרון ולשפר יכולת.

 

עובדה

ראיה, נתון או גורם, אשר נאספו בשלב איסוף הנתונים ואין לגביהם  חילוקי דעות.

 

תחקיר (תחקור)

בירור פרטי ביצוע של משימה מול המטרה ומול תוצאותיה לשם מיצוי כל העובדות, הממצאים והנתונים, הדרושים ליצירת בסיס להסקת מסקנות ולהפקת לקחים. התחקיר הינו בסיס לתהליך לימוד בדרך של משוב, הפקת לקחים ויישום לביצוע הבא. באנגלית – Debriefing (תחקור, תשאול, תדרוך).

תוצרים

שם התוצר עבודה לימוד