תחקיר והפקת לקחים

שלב

אחריות ביצוע

פעילות עיקרית

תוצר

ייזום עריכת תחקיר

מנהל יחידה ארגונית

הגדרת האירוע והתפוקות המצופות.

מינוי מנהל התהליך וצוות הפקת הלקחים.

 

איסוף ממצאים ונתונים

הצוות בראשות מנהל התהליך

איסוף מידע  ונתונים.

שיחזור האירוע

הגדרת פערים קריטיים.

רשימת תיוג לעריכת תחקיר

אימות נתונים וזיהוי העובדות

הצוות בראשות מנהל התהליך

הצלבת מקורות מידע ואימות הנתונים.

הסכמת חברי הצוות על העובדות.

 

ניתוח העובדות וקביעת הממצאים

הצוות בראשות מנהל התהליך

ניתוח האירוע והעלאת השערות סיבתיות להיווצרות הפערים (במידה ואכן נמצאו).

בחינת ההשערות ובדיקת הבסיס העובדתי שלהן.

איתור הגורמים שעומדים בבסיס השערות.

בניית שרשרת סיבתית בין הגורם לפער במטרה לזהות תהליכים לשיפור או לשימור.

תבנית לסיכום תחקיר

מצגת סיכום תחקיר

הגדרת הלקחים וסיווגם

הצוות בראשות מנהל התהליך

ניתוח המסקנות וניסוח הלקחים תוך בדיקת יכולת יישומם בארגון.

סיווג הלקחים (טכני/הנדסי, חוצה ארגון או מקצועי, ארגוני, תורתי, בטיחותי).

תיעוד והפצת הלקחים למנהלי הארגון ולרפרנט המקצועי.

ניסוח המלצות להטמעת הלקחים.

 

בחינת הלקחים וגיבוש תכנית ליישום הלקחים

הרפרנט המקצועי

בחינת הלקחים וההמלצות.

אישור הלקחים וההמלצות בהתאם לעניין.

גיבוש תכנית יישום הלקחים ופרסומם.

 

יישום והטמעת הלקחים

מחלקות וענפי היחידה בהתאם לעניין

יישום והטמעת תכנית יישום הלקחים במסגרת הפעילות השוטפת של היחידה, בהתאם לתכנית העבודה.

 

בדיקת אפקטיביות הטמעת  הלקחים

מטה היחידה, מחלקות וענפי היחידה

ביצוע בקרה על תכנית יישום הלקחים והטמעה במסגרת תכנית העבודה.

ביצוע בקרה שוטפת על למידת לקחים מפרויקטים קודמים בפרויקטים חדשים.

 

 

 

תוצרים

שם התוצר עבודה לימוד