תקן ISO9000

מילון מונחים מקומי

 

CASE

GOSIP

דמינג אדווארד

מודל מפת"ח - המטריצה

מחזור חיים

עץ מערכת

תכ"ם

תֶכֶן

 

 

CASE

בספרות המקצועית מקובל המונח CASE (Computer Aided Software Engineering) להגדרת כלי פיתוח ותחזוקה. אלה הם כלים ממוכנים המסייעים בפיתוח מערכות ממוחשבות ותחזוקתן ומשמשים את אנשי המחשוב עצמם. כאשר מספר כלים עובד במשולב מדובר על ערכת כלים (Toolkit). כאשר מספר ניכר של כלים עובד במשולב, מדובר עלסביבת פיתוח ותחזוקה (SEE ‑ Software Engineering Environment). ומקובלת גם ההבחנה בין כלי UpperCASE המיועדים לשלבים המוקדמים של מחזור החיים (בעיקר אפיון) וכלי LowerCASE המיועדים לשלבים המאוחרים (עיצוב ובנייה ואילך). כלים לביצוע בדיקות הם קבוצה בפני עצמה.

 

GOSIP

ראשי תיבות של: .Government Open Systems Interconnection Profile.

הגדרת דרישות של הממשל הפדרלי בארה"ב לפרוטוקול של רשתות מחשבים פתוחות (OSI).

 

דמינג אדווארד

ד"ר אדווארד דמינג ניסח את "14 העקרונות" שהם הבסיס לתורת ה- TQM (Total Quality Management). תורה ניהולית המגדירה כיצד ליישם שיטות איכות כוללות החותרות לשיפור מתמיד על פני הארגון כולו (לאו דווקא ברמה של פרויקט מסוים). TQM מדגיש עקרונות כגון: דגש על הלקוח ושיתופו, הגדרה ברורה של יעדים ומטרות, מעורבות ההנהלה, הדרכות, הגברת מעורבות העובדים ועוד.

 

מודל מפת"ח - המטריצה

בליבו של מודל מפת"ח עומד השילוב של עץ המערכת עם מחזור החיים. שילוב זה מציג את תהליך הפיתוח והתחזוקה של מערכת ממוחשבת בראייה דו-ממדית חדשנית - גישתהמטריצה. בגישה זו, משולבים עץ המערכת ומחזור החיים זה בזה באופן הדוק ביותר. האחד יוצר היטל על השני. שילוב זה נכון לא רק בשלבים המוקדמים של מחזור החיים, כמו אפיון ועיצוב, כי אם גם בשלבים המאוחרים כמו בדיקות המערכת, תפעול, תחזוקה ותחקור. בניית מערכת ממוחשבת היא תהליך של התקדמות במקביל בציר מחזור החיים ובציר עץ המערכת!

 

מחזור חיים

מחזור חיים הוא אוסף כל השלבים (תחנות) המרכיבים את תהליך הפיתוח והתחזוקה של מערכת ממוחשבת (של כל מערכת). שמות נרדפים: "עץ פרויקט", "תהליך הבנייה והפיתוח" או "תהליך" סתם. במפת"ח מקובלת ההבחנה בין מחזור חיים גדול (Macro Life Cycle) הנקרא בקיצור מחזור חיים ובין מחזור חיים קטן (micro life cycle). הראשון הוא במשמעות הכוללת של מעבר על שבעת השלבים המרכזיים של הפרויקט: ייזום, אפיון וכו' והשני הוא במשמעות הניהול הפנימי של שלב מסוים, בעיקר שלב התחזוקה המאופיין ע"י חזרה על פעולות תיקונים והכנסת שינויים רבות.

 

עץ מערכת

עץ מערכת מכיל את הרכיבים של מערכת ענ"א. רעיון עץ המערכת קובע שניתן לפרק מערכת ממוחשבת לרכיבים ותת-רכיבים ברורים ומוגדרים אשר כל אחד לחוד הוא תנאי הכרחי וכולם יחד הם תנאי מספיק לפעולתה התקינה. עץ המערכת הוא שימוש ברעיון ההנדסי הכללי של עץ מוצר בהקשר עם מערכות ענ"א. רכיבי עץ המערכת מוגדרים באופן ברור ומחייב, לכל רכיב יש שם וסימול קבועים: 1.1, 1.2, 2.3 וכו', שאינם משתנים לאורך מחזור החיים או ממערכת למערכת. רכיבי עץ המערכת כוללים גם רכיבים מופשטים ולוגיים, כנדרש מאופייה הייחודי של מערכת ענ"א. ייחודיות מערכת ענ"א, להבדיל מעצי מוצר אחרים, היא עץ המערכת כפי שהוא מוגדר במפת"ח. מערכות ענ"א ספציפיות שיש להן אופי מיוחד מטופלת ע"י עצי מערכת ספציפיים (ע"ע) שהם וריאציה על עץ המערכת האוניברסלי (ע"ע). עץ המערכת הוא אבן יסוד מרכזית במפת"ח הגורם להסתכל על כל תהליך בניית המערכת (מחזור החיים) כעל שלבים ב"התכנסות" המערכת והתגבשותה לכלל מערכת עובדת ואיכותית.

 

תכ"ם

תכ"ם (תקנות כספים ומשק) הוא קובץ הוראות החשב הכללי במשרד האוצר אשר מכיל הנחיות מינהליות בכל הקשור בניהול כספי של המשק הממשלתי. פרק מיוחד בתכ"ם עוסק במשק המחשבים. המקביל לתכ"ם במערכת הביטחון הם הוראות מנה"ר (מנהל הרכש). ארגונים שאינם ממשלתיים, יפעלו, בכל מקום שבו מוזכר התכ"ם במפת"ח, עפ"י נהלים מקבילים שלהם.

 

תֶכֶן

תֶכֶן הוא שם אחר לתיכוּן או עיצוב שהם תרגום של Design. מונח זה נמצא בתרגום של תקן ISO 9000 לעברית. עיצוב הוא שלב במחזור החיים של מערכת ממוחשבת, מידע או תשתית, בו המערכת מוגדרת סופית, כולל היבטים פיסיים וטכנולוגיים, ונבנית הלכה למעשה.

 

תוצרים

שם התוצר עבודה לימוד