היבטים משפטיים

מטרת הקיט לסייע בצד המשפטי/חוזי של מערכות ממוחשבות. הפן המשפטי המלא של מערכות ענ"א מתבטא בעבודה מלאה לפי נוהל מפת"ח ואינו מתמצה רק בקיט זה. עבודה מסודרת עם מפת"ח תואמת סדרי חוק ומשפט, תקנות ומנהל תקין. הקיט מאזכר את מעורבות הגורמים המשפטיים בתהליך פיתוח ותחזוקה של מערכות מידע ותשתית, מציג סרגל אחיד לחוזים ומציע מגוון גלופות משפטיות. הגלופות בקיט מיועדות לקצר את תהליכי המו"מ וההתקשרות, לוודא את תקינותם ולהבהיר לצדדים, מראש, מה הוא אופי ההתקשרות הצפוי ביניהם

תוצרים

שם התוצר עבודה לימוד
יועץ לאפיון מערכת - חוזה העסקה
יועץ לאפיון מערכת - ראשי פרקים לחוזה העסקה
עיצוב ובנייה של מערכת מידע - חוזה
עיצוב ובנייה של מערכת מידע - ראשי פרקים לחוזה
עיצוב ובנייה של מערכת תשתית - חוזה
עיצוב ובנייה של מערכת תשתית - ראשי פרקים לחוזה
שירות ותחזוקה - חוזה
הצהרת סודיות - עובד
הצהרת סודיות מקוצרת - פרויקט
התקשרות SLA - חוזה
התקשרות SLA - חוזה מקוצר
רכש מוצרי מדף - רשימת תיוג לחוזה