ניהול פגישות ודיונים

מילון מונחים מקומי

 

סקר

סקר (Review) הוא פעולת אבטחת איכות מרכזית ואמצעי חשוב ביותר לאימות שלמות המערכת, איכותה והוכחת תקפותה וכן לבקרה על התקדמות הפרויקט ועמידתו בלו"ז ובמשאבים. פעילות הסקר מתבצעת לאורך חיי הפרויקט, בעיקר סביב אבני דרך ותוצרי ביניים, והיא כוללת סקירה מעמיקה הן של מחזור החיים: ביצוע מול תכנון של תכניות העבודה והפעילויות; והן של עץ המערכת: בדיקת הרכיבים השונים לפי מאפייניהם.

 ·         ראה קיט סקרים - reviews בכרך איכות

 

מחזור חיים

מחזור חיים הוא אוסף כל השלבים (תחנות) המרכיבים את תהליך הפיתוח והתחזוקה של מערכת ממוחשבת (של כל מערכת). שמות נרדפים: "עץ פרויקט", "תהליך הבנייה והפיתוח" או "תהליך" סתם. במפת"ח מקובלת ההבחנה בין מחזור חיים גדול (Macro Life Cycle) הנקרא בקיצור מחזור חיים ובין מחזור חיים קטן (micro life cycle). הראשון הוא במשמעות הכוללת של מעבר על שבעת השלבים המרכזיים של הפרויקט: ייזום, אפיון וכו' והשני הוא במשמעות הניהול הפנימי של שלב מסוים, בעיקר שלב התחזוקה המאופיין ע"י חזרה על פעולות תיקונים והכנסת שינויים רבות.

 

עץ מערכת

עץ מערכת מכיל את הרכיבים של מערכת ענ"א. רעיון עץ המערכת קובע שניתן לפרק מערכת ממוחשבת לרכיבים ותת-רכיבים ברורים ומוגדרים אשר כל אחד לחוד הוא תנאי הכרחי וכולם יחד הם תנאי מספיק לפעולתה התקינה. עץ המערכת הוא שימוש ברעיון ההנדסי הכללי של עץ מוצר בהקשר עם מערכות ענ"א. רכיבי עץ המערכת מוגדרים באופן ברור ומחייב, לכל רכיב יש שם וסימול קבועים: 1.1, 1.2, 2.3 וכו', שאינם משתנים לאורך מחזור החיים או ממערכת למערכת. רכיבי עץ המערכת כוללים גם רכיבים מופשטים ולוגיים, כנדרש מאופייה הייחודי של מערכת ענ"א. ייחודיות מערכת ענ"א, להבדיל מעצי מוצר אחרים, היא עץ המערכת כפי שהוא מוגדר במפת"ח. מערכות ענ"א ספציפיות שיש להן אופי מיוחד מטופלת ע"י עצי מערכת ספציפיים (ע"ע) שהם וריאציה על עץ המערכת האוניברסלי (ע"ע). עץ המערכת הוא אבן יסוד מרכזית במפת"ח הגורם להסתכל על כל תהליך בניית המערכת (מחזור החיים) כעל שלבים ב"התכנסות" המערכת והתגבשותה לכלל מערכת עובדת ואיכותית.

תוצרים

שם התוצר עבודה לימוד