שיתוף המשתמש

מילון מומחים מקומי

 

CSF

אבטיפוס אבולוציוני

אבטיפוס לזריקה

אבטיפוס מתגלגל

אורתוגונלי

הגדרת הישויות המרכזיות (ERD)

גישת האובייקטים Object-Oriented –

טכניקת ה- ELH

מערכות Workflow

תרשימי זרימת המידע (DFD) במערכת

 

 

CSF

מדד חיוני להצלחה – Critical Success Factor, פותח לראשונה במכללת MIT ונועד לעזור לארגונים בהגדרה ומדידה של הצלחה. המדד או השיטה נמצאים בשימוש בעיקר בתחום הטכנולוגיה ומשמשים,  בגישה של top-down, להגיע מהחזון המופשט לדרישות קונקרטיות של מערכת מידע או תשתית. הארגון מזהה את המשימות והדרישות הנחוצות להשגת הצלחה ונותן להן סדרי עדיפויות.

 

אבטיפוס אבולוציוני

דגם או אבטיפוס אבולוציוני הינם קטעי תוכנה (וחומרה) שתחילתם ברצון להמחיש ולהציג רעיון (קונספט) של המערכת, המשכם בהמחשה והצגה של פונקציונאליות מסוימת של המערכת והלאה, באופן מתגלגל, לעיצוב ובנייה מלאים של המערכת. דגם נמצא בשימוש בשלב עיצוב ובנייה, בפרט בשיטת הפיתוח הספיראלית. באפיון, בפרט אפיון שלאחריו יבוא שלב בקשה להצעות ופנייה לספקים, לא מקובל לבנות דגמים, אלא רק אבטיפוס לזריקה (ע"ע). הספק שייבחר עשוי להידרש לעצב ולבנות דגם(ים) כחלק מתהליך פיתוח המערכת.

 

אבטיפוס לזריקה

אבטיפוס לזריקה (Throw-away prototyping) הוא אוסף קטעי תוכנה (וחומרה) שנבנים שתפקידם להציג ולהמחיש רעיון (קונספט) או מאפיין של המערכת שקשה להבינם באמצעות התיעוד גרידא. במקרים אלה, תוצרי האפיון יהיו שניים: תיק האפיון והאבטיפוס המלווה אותו. אבטיפוס שייבנה במהלך האפיון (לפני פנייה לספקים) יהיה בד"כ מסוג "לזריקה". למידע נוסף ראה הקיט אבטיפוס בכרך נושאים תומכים.

 

אבטיפוס מתגלגל

אבטיפוס מתגלגל, נקרא גם דגם או אבטיפוס אבולוציוני.

 

אורתוגונלי

אורתוגונלי פירושו "רוחבי". למשל, רכיב בעץ המערכת אשר "חותך" רכיבים אחרים ומסכם תכונה מסוימת על פני המערכת כולה, נקרא רכיב אורתוגונלי. דוגמא לרכיב כזה: רכיב 2.21 אשר מסכם את הנפחים עומסים וביצועים של המערכת. דוגמא נוספת: רכיב 1.6 המסכם את עלות/תועלת המערכת. רכיבים אורתוגונליים נקראים גם רכיבים לא-פונקציונאליים. רכיב אורתוגונלי הוא רכיב עץ מערכת לכל דבר ועניין ומטופל בדומה לכל רכיב אחר, אלא שהטיפול בו הוא בד"כ לאחר הטיפול ברכיבים הבסיסיים (הפונקציונאליים).

 

הגדרת הישויות המרכזיות (ERD)

ERD (Entity Relationship Diagram) הוא טכניקה לבניית מודל נתונים לוגי (סכימה) של מערכת מידע ספציפית (או של הארגון כולו). בטכניקה זו מושם דגש על זיהוי ישויות מידע מרכזיות ועל סוג הקשרים ביניהם. הקשר בין הישויות מציין לא רק את היחס הכמותי (אחד:לאחד, אחד:לרבים וכו') אלא גם את משמעות הקשר ("שייך ל", "מדווח אל" וכו'). טכניקה זו מאפשרת זיהוי ברור של שדות מפתח (שדות קשר) והיא מסייעת גם להגיע לקבצים מנורמלים. ישות מידע היא ה"אטום" במודל (בסכמה), היינו, אובייקט מידע המזוהה ע"י שדה (שדות) מפתח ומתואר ע"י שדות מתארים (attributes) נוספים התלויים באובייקט (ובו בלבד). המידע המלא על ישות המידע (אוסף כל השדות) הוא רשומה בקובץ מנורמל.

 

גישת האובייקטים Object-Oriented –

גישת האובייקטים Object Oriented או בקיצור OO - תרגום מוצע בעברית: מכוון או מונחה עצמים - היא גישה מוכחת להנדסת תוכנה, היינו, לפיתוח ותחזוקה של מערכות ממוחשבות לסוגיהן השונים. השיטה. במרכז גישת האובייקטים עומדת התפיסה לפיה המערכת בנויה מאובייקטים ש"מדברים" אחד עם השני באמצעות שדרים מוגדרים היטב. כל המשאבים או הישויות במערכת הם "אובייקטים". לכל אובייקט יש אחריות (responsibility) או תפקיד (role) מסוים. על מנת לבצע את תפקידו, הוא מכיל את כל הנתונים הדרושים (attributes) ואת כל הפעולות (methods) הרלוונטיות למידע זה. האובייקט גם זוכר כל הזמן את המצב (state) בו הוא נמצא. המבנה הפנימי של אובייקט מכיל אפוא נתונים, פעולות (פונקציות) ומצב שזורים ומשולבים היטב. מבנה פנימי זה הוא "קופסא שחורה" לעולם החיצון. העולם החיצון, היינו אובייקטים אחרים, מכיר אך ורק את "חתימת" האובייקט, כלומר את השדרים ואת התנאים הדרושים לפני ואחרי הפעלתם. חתימת האובייקט, signature, הממשק שלו עם העולם החיצוני, נקראת בספרות גם ה"חוזה" – contract, מה שהוא מתחייב לבצע בתנאים נתונים.

 

טכניקת ה- ELH

ELH (Entity Life History) טכניקה לפיה מתבצע מעקב אחרי "מחזור החיים" של ישות (entity) שהיא פריט-מידע, היינו, האירועים השונים הגורמים ליצירת הישות, עדכונה, ביטולה וכו'. בעזרת טכניקה זו אפשר לעמת את מודל הנתונים עם רשימת הטרנזקציות ולבדוק את שלמות ו"סגירות" המערכת.

 

מערכות Workflow

מערכות לניהול תורי (זרימת) עבודה - Workflow. מערכות אלה מצטיינות בגישה יישומית וטכנולוגית חדשה השמה דגש על זרימת תהליכי העבודה בארגון. מנקודת מבט המשתמש, מערכת Workflow היא "מגש עבודה" ועליו "דואר נכנס" ו"דואר יוצא. ה"דואר הנכנס" מכיל את המטלות שנשלחו אל המשתמש (ממשתמשים אחרים או ממערכות מידע) ושמחכות לביצוע או להחלטה שלו. ה"דואר היוצא" מכיל את המטלות שהוא גמר לבצע ואשר נשלחות למשתמשים אחרים (או למערכות המידע) להמשך טיפול. מנקודת מבט של הארגון ובראייה כלל מערכתית, מערכת Workflow היא יישום-על שמטרתו לנתב בין המערכות התפעוליות של הארגון לנהל ולבקר את מכלול תהליכי העבודה ואת זרימת העבודה בין התחנות השונות, במטרה לבצע משימה רוחבית החוצה את הארגון

 

תרשימי זרימת המידע (DFD) במערכת

DFD (Data Flow Diagram) היא טכניקה תרשימית של פירוק פונקציונאלי (מלמעלה למטה) של מערכת מידע ל- processes תוך הדגשת הקשרים בין פונקציות לעולם החיצון (המשתמשים, ראה 2.2 בעץ המערכת), בין פונקציות למאגרי נתונים (Data stores) ובין הפונקציות לבין עצמן. קשרים אלה נקראים data flows ומכאן שמה של טכניקה זו. המשמעות הלוגית של קשרים אלה היא העברת מידע. המימוש הפיסי של קשרים אלה הם קריאות וכתיבות מ/ל בסיס הנתונים, קלטים, פלטים (שאילתות ודו"חות) והעברות קבצים בין בסיסי נתונים. טכניקת ה- DFD, כמשתמע משמה, עושה שימוש נרחב בתרשימים מסוג מיוחד. הטכניקה מתוארת בהרחבה בספרות המקצועית הכללית.

 

תוצרים

שם התוצר עבודה לימוד