מודל CMMI

מודל CMMI

מודל CMMI

מודל CMMI, Capability Maturity Model Integration, הוא שיטה להערכת היכולת והבגרות (Maturity) של התהליכים בארגונים המפתחים מערכות. המודל משמש, בין השאר, להערכת יכולתן ורמתן של ספקי מערכות למשרד ההגנה האמריקאי. המודל מדרג את בגרות תהליכי הפיתוח בארגון לחמש רמות בגרות (Maturity Levels) ומאפשר לארגונים להיבדק (או אף לבדוק את עצמם) ולהימצא מתאימים לרמה זו או אחרת. המודל מציע לארגונים דרך ברורה לשיפור התהליכים ובכך לשפר את מידת האפקטיביות והיעילות שלהם.

CMMI – מבוא

כללי

Capability Maturity Model Integration® (CMMI) הוא מודל להערכת בגרות תהליכים שונים בארגון. המודל פותח ע"י המכון להנדסת תוכנה (SEI) של אוניברסיטת קארנגי-מלון (CMU) בארה"ב, ביוזמת משרד ההגנה האמריקאי (DoD).

המודל אינו מוגדר כתקן רשמי, אך משרד ההגנה האמריקני הגדיר כי על-מנת לספק לו מערכות נשק, הספק נדרש להיות ברמה 3 לפחות (מתוך 5 רמות. לפירוט הרמות ראה בהמשך). המודל הולך ותופס פופולאריות בקרב ארגונים רבים אשר מעוניינים לשפר תהליכים בתחום הפיתוח, השיווק והניהול שלהם על-מנת להיות יותר אפקטיביים ויותר יעילים.

המודל החל את דרכו בשנת 1995 כמודל לתוכנה בלבד (SW-CMM) והמשיך להתפתח לכיוון של הנדסת מערכות ופיתוח מערכות משולבות חומרה/תוכנה. בשלהי 2010 פורסמה המהדורה העדכנית של המודל -  1.3. מהדורה זו כוללת שלושה מרכיבים:

 ·         פיתוח שירותים ומוצרים (CMMI for Development)

 ·         הפצה וניהול של שירותים (CMMI for Services)

 ·         רכישת מוצרים ושירותים (CMMI for Acquisition)

 

מודל ה-CMMI מגדיר שישה עשר תהליכי ליבה מרכזיים המשותפים לשלושת התחומים אשר צריכים לפעול בארגון. (לא כולם בהכרח. תלוי ברמת בגרות התהליכים של הארגון, כמפורט בהמשך). כל תהליך נקרא PA (Process Area). כמו כן מוגדרים תהליכים ייחודיים נוספים לכל תחום.

מדריך זה עוסק במרכיב הפיתוח של המודל  (CMMI for Development)

המודל פתוח לגישה חופשית וכל ארגון יכול ללמוד ממנו כיצד לשפר את תהליכיו.

יש לציין כי להבדיל ממפת"ח וממתודולוגיות אחריות, מודל CMMI אינו מגדיר את התהליכים בארגון ולא את פורמט התוצרים הנדרשים. הוא רק מגדיר מהם המאפיינים של תהליכים אפקטיביים בארגון ואת פירוט שמות התוצרים אשר צפוי למצוא בארגון המיישם תהליכים כאלה. כמו-כן, המודל אינו מספק לארגון תבניות וכלים ליישום התהליכים (את אלה צריך הארגון לפתח בעצמו). מפת"ח מספק כחלק מהמתודולוגיה גם אוסף של תבניות שימושיות ומוכחות למימוש התהליכים.

 

קיימת אם כן סינרגיה רבה בין CMMI ומפת"ח. CMMI מגדיר מה לעשות, ומפת"ח מגדיר איך. קיימת חפיפה רבה בתכולה בין CMMI ומפת"ח. בסוף מדריך זה ניתן למצוא טבלת השוואה בין המודלים.

 

רמות בגרות - Maturity Levels

מודל ה-CMMI בנוי על התפיסה הבסיסית שבארגון העוסק בפיתוח אין מצב של "שחור/לבן" כלומר: יודע לפתח או לא יודע לפתח, אלא יש רמות שונות (סולם דרגות) אשר מתארות את רמות בגרות התהליכים באותו ארגון. להלן פירוט רמות הבגרות של התהליכים בארגון לפי המודל:

 ·         רמה 1 – מבוצע (Performed): התהליכים בארגון אקראיים ואינם תחת בקרה.

 ·         רמה 2 – מנוהל (Managed): חלק מהתהליכים בארגון מוגדרים ומנוהלים ברמת הפרויקט.

 ·         רמה 3 – מוגדר (Defined): כל התהליכים בארגון מוגדרים ומנוהלים ברמת הארגון.

 ·         רמה 4 – מנוהל באופן כמותי (Quantitatively Managed): התהליכים הקריטיים בארגון מנוהלים ומבוקרים תוך שימוש במדדים (וזאת בנוסף לכל האמור ברמה 3).

 ·         רמה 5 – מתייעל (Optimizing): התהליכים הקריטיים בארגון נמצאים במצב של שיפור מתמיד תוך שימוש במדדים וניתוח סיבות שורש לבעיות בתהליכים (וזאת בנוסף לכל האמור ברמות 3 ו-4).

 

בהמשך קיים פירוט על כל רמה ואלו תהליכים רלוונטיים לכל רמה.

כל רמת בגרות מוגדרת כך שהיא תלויה בהשגת רמת הבגרות הקודמת (אם כי ניתן עקרונית להשיג בבת-אחת רמת בגרות גבוהה, אך הדבר קשה).

רמות יכולת - Capability Levels

כל תהליך (Process Area) ב-CMMI יכול להיות באחת מרמות היכולת המפורטות להלן. כל רמה מוגדרת בצורה הבנויה על היכולות של הרמה הקודמת. היכולות של כל רמה נקרא Generic Practices. אלה הן יכולות גנריות (כלליות) משום שהן רלוונטיות לכל תהליך, ולא לתהליך אחד מסוים.

רמה 0 – לא שלם (Incomplete)

הפעילויות הרלוונטיות לתהליך (Specific Practices) אינן מבוצעות כלל, או מבוצעות באופן חלקי. (לפירוט ה-Specific Practices ראה נספח ההשוואה בין מפת"ח ו-CMMI בסוף מסמך זה).

רמה 1 – מבוצע (Performed)

כל הפעילויות הרלוונטיות לתהליך מבוצעות. התהליך מפיק את התוצרים שהוא אמור להפיק.

רמה 2 – מנוהל (Managed)

תהליך מנוהל הוא תהליך מבוצע (רמה 1) וממוסד (Institutionalized). תהליך ממוסד הוא תהליך המקיים את 10 הפעילויות הכלליות (Generic Practices) הבאות:

 ·         קיימת מדיניות לביצוע התהליך.

 ·         התהליך מתוכנן מראש.

 ·         הנהלת הארגון מספקת לעובדים משאבים למימוש התהליך.

 ·         הוגדרו האחראים למימוש התהליך.

 ·         העובדים המעורבים בתהליך עברו הדרכה.

 ·         תוצרי התהליך מבוקרים.

 ·         התהליך מערב את בעלי העניין הרלוונטיים.

 ·         התהליך מנוטר, מבוקר ומכיל פעילויות לאימות תוצרים.

 ·         מנהלי איכות אובייקטיביים בודקים כי התהליך מבוצע כפי שהוא מוגדר (באמצעות מבדקי איכות פנימיים).

 ·         סטאטוס התהליך מוצג לדרג ניהולי בכיר מתאים.

רמה 3 – מוגדר (Defined)

תהליך מוגדר הוא תהליך מנוהל (רמה 2) אשר נגזר מאוסף התהליכים הסטנדרטי של הארגון (ומותאם לפרויקט ע"פ קריטריונים מוגדרים מראש), ואשר תורם לארגון תוצרים, מדדים, ומידע אחר הקשור לשיפור תהליכים.

רמה 4 – מנוהל באופן כמותי (Quantitatively Managed)

תהליך מנוהל באופן כמותי הוא תהליך מוגדר (רמה 3) המבוקר בשיטות סטטיסטיות ובטכניקות כמותיות אחרות. התהליך מנוהל תוך שימוש ביעדים כמותיים לאיכות ותפוקת התהליך. איכות ותפוקת התהליך נמדדים באופן סטטיסטי ומנוהלים לכל אורך התהליך. הביצועים של תת-תהליכים נבחרים מיוצבים תוך שימוש במדדים.

רמה 5 – מתייעל (Optimizing)

תהליך מתייעל הוא תהליך מנוהל באופן כמותי (רמה 4) אשר עובר שיפור מתמיד. מתבצע ניתוח והבנת סיבות השורש לסטיות מהתהליך, והסיבות האלה מנוטרלות ונמנעות.

תהליכים - Process Areas

להלן פירוט עשרים ושנים התהליכים ב-CMMI, לפי חלוקתם לארבעה נושאי-אב:

 

נושא אב

תהליכים

ניהול פרויקטים

Project Management

תכנון פרויקט – Project Planning

ניטור ובקרת פרויקט – Project Monitoring and Control

ניהול הסכם ספק – Supplier Agreement Management

ניהול סיכונים – Risk Management

ניהול פרויקט משולב – Integrated Project Management

ניהול פרויקט באופן כמותי – Quantitative Project Management

הנדסת מערכות

System Engineering

ניהול דרישות – Requirements Management

פיתוח דרישות – Requirements Development

שילוב מוצר – Product Integration

פתרון טכני – Technical Solution

הוכחת תקפות - Validation

אימות - Verification

ניהול תהליכים

Process Management

הגדרת תהליכים ארגוניים – Organizational Process Definition

מיקוד ארגוני בתהליכים – Organizational Process Focus

הדרכה ארגונית – Organizational Training

ביצועי תהליכים ארגוניים – Organizational Process Performance

חדשנות ופריסה ארגוניים – Organizational Innovation and Deployment

תהליכים תומכים

Supporting Processes

ניהול תצורה – Configuration Management

אבטחת איכות התהליך והמוצר – Process and Product Quality Assurance

מדידה וניתוח – Measurement and Analysis

ניתוח החלטה ופתרון – Decision Analysis and Resolution

ניתוח סיבה ופתרון – Causal Analysis and Resolution

 

 

לפירוט כל תהליך ראה נספח השוואה בין מפת"ח ו- CMMI בסוף מסמך זה.

לכל תהליך מגדיר המודל אוסף של Specific Practices ו-Generic Practices. (לפירוט ה-Specific Practices ראה נספח ההשוואה בין מפת"ח ו-CMMI בסוף מסמך זה. פירוט ה-Generic Practices מופיע בפרק הקודם רמות יכולת).

יש לציין כי בארגונים בהם הפעילות מתנהלת באופן מטריציוני (וזהו המצב הנפוץ), קיימות ב-CMMI דרישות נוספות בשני תהליכים: ניהול פרויקט משולב (תחת נושא אב ניהול פרויקטים) והגדרת תהליכים ארגוניים (תחת נושא אב ניהול תהליכים) . דרישות אלה מסומנות בתורIPPD (קיצור של Integrated Product and Process Development).

מודל רציף מול מודל שלבי

המודל מציע שתי צורות לשיפור תהליכים בארגון:

 ·         רציף (Continuous) – בשיטה זו הארגון מחליט בעצמו איזה תהליכים לשפר. כל תהליך יכול להיות באחת משש רמות יכולת - Capability Levels כמפורט לעיל.

 ·         שלבי (Staged) – בשיטה זו מוגדרות 5 רמות בגרות - Maturity Level לפי המפורט לעיל. מודל ה-CMMI מגדיר איזה תהליכים צריכים להיות מופעלים בארגון בכל רמת בגרות, ובאיזו רמת יכולת.

רמות בגרות – הרחבה

בניגוד לרמות יכולת - Capability Levels הרלוונטיות לתהליכים בודדים, רמות בגרות רלוונטיות לארגון שלם. להלן חמש רמות הפירוט:

 ·         תחילי (רמה 1) - Initial

 ·         מנוהל (רמה 2) - Managed

 ·         מוגדר (רמה 3) - Defined

 ·         מנוהל באופן כמותי (רמה 4) - Quantitatively Managed

 ·         מתייעל (רמה 5) - Optimizing

 

בפרק להלן נתייחס למשמעות כל רמת בגרות לפי CMMI, והתהליכים הרלוונטיים לרמה זו.

תחילי (רמה 1) - Initial

זו רמת הבגרות הנמוכה ביותר. בארגון ברמה זו התהליכים אקראיים ומתנהלים בחוסר בקרה. הארגון לא מספק בדרך כלל סביבה יציבה התומכת בתהליכים. ההצלחה בארגוני רמה 1 תלויה ביכולת האישית וב-"נועזות ויזמות" של אנשים ולא בשימוש בתהליכים מוכחים. ארגונים הנמצאים ברמה 1 (להלן: ארגוני רמה 1) חורגים לרוב מלוחות הזמנים והתקציב המתוכננים. הם נוטים להתחייב מבלי שיש להם את היכולת לספק, נוטשים את התהליכים בזמני משבר, ולא מצליחים לחזור על הצלחות.

הערה: למרות שהאמור לעיל נראה איום ונורא, הרי שהוא מציין את הממוצע הארגוני. ייתכן שבארגוני רמה 1 יש פה ושם "איים" של רמות גבוהות יותר, ויש כאמור הצלחות נקודתיות כתוצאה מ-"נועזות" של אנשים מסוימים. אך עדיין באופן ממוצע ארגונים כאלה מתנהלים בצורה לא יעילה (בהשוואה לרמות הבגרות הגבוהות יותר).

מנוהל (רמה 2) - Managed

בארגון הנמצא ברמה זו, שבעה התהליכים הבסיסיים להלן מוגדרים ומנוהלים ברמת הפרויקט (כל פרויקט לחוד), בכל הפרויקטים. כדי להיות זכאי לרמה זו הארגון נדרש להגיע לרמת יכולת 2 (Capability level 2) בכל אחד ואחד מהתהליכים הבאים (לפירוט על רמות יכולת ראה הפרק הקודם):

 ·         ניהול דרישות -Requirements Management

 ·         תכנון הפרויקט – Project Planning

 ·         ניטור ובקרת פרויקט - Project Monitoring and Control

 ·         ניהול הסכם ספק - Supplier Agreement Management

 ·         אבטחת איכות התהליך והמוצר- Process and Product Quality Assurance

 ·         ניהול תצורה - Configuration Management

 ·         מדידה וניתוח - Measurement and Analysis

מוגדר (רמה 3) - Defined

בארגון הנמצא ברמה זו, התהליכים הניהולים והטכניים מוגדרים ומתועדים באופן אחיד בכל רחבי הארגון. אוסף התהליכים הארגוני מוגדר ונמצא בשיפור מתמיד. כל פרויקט מתאים (Tailors) את אוסף התהליכים הארגוני לצרכיו, ומגדיר מראש מהי שיטת ההתאמה הזאת (Tailoring Guidelines, על מה מותר לוותר ומה חובה).

יש לשים לב שמודל CMMI מגדיר שברמה 2 נדרש לבצע ניהול דרישות, וברמה 3 יש לבצע הגדרת דרישות. לכאורה זה לא הגיוני. איך אפשר לנהל דרישות שעדיין לא הוגדרו? הרעיון הוא שגם ברמה 2 מוגדרות דרישות בצורה כלשהי (במסמכים/מצגות וכו'), ולכן צריך לנהל אותן. ברמה 3 אופן הגדרת הדרישות "עולה כיתה".

ברמה זו הארגון נדרש להגיע לרמת יכולת 3 (Capability level 3) בכל אחד ואחד מהתהליכים של רמת בגרות 2, וכן בתהליכים הבאים:

 ·         מיקוד ארגוני בתהליכים - Organizational Process Focus

 ·         הגדרת תהליכים ארגוניים - Organizational Process Definition

 ·         הדרכה ארגונית - Organizational Training

 ·         שילוב מוצר - Product Integration

 ·         ניהול סיכונים - Risk Management

 ·         פיתוח דרישות - Requirement Development

 ·         פתרון טכני - Technical Solution

 ·         הוכחת תקפות - Validation

 ·         אימות - Verification

 ·         ניתוח החלטה ופתרון - Decision Analysis and Resolution

 ·         ניהול פרויקט משולב - Integrated Project Management

יש לשים לב שגם ללא דרישות IPPD (Integrated Product and Process Development), CMMI דורש דרישות בנושא של ניהול פרויקט משולב. נושא ה-IPPD מוסיף מעבר לכך דרישות נוספות של הגדרת חזון משותף לכל הצוותים, והקמת צוותי פיתוח משולבים (מקבוצות הפיתוח השונות). הרחבה בנושא זה הינה מעבר לתיחום של קיט זה. לפרטים נוספים יש לפנות למודל CMMI הניתן להורדה מהאינטרנט.

מנוהל באופן כמותי (רמה 4) - Quantitatively Managed

בארגון הנמצא ברמה זאת, התהליכים הקריטיים של הארגון נמדדים ופועלים במסגרת גבולות מדידים. רמה זאת מאפשרת להעריך ולצפות את איכות התהליכים והמוצרים במסגרת הגבולות המוגדרים. כאשר הגבולות נפרצים, הארגון נוקט בפעולות מתקנות. כמו כן הארגון נוקט בפעולות מונעות על מנת שהגבולות לא יפרצו. רמה 4 היא הראשונה בה יש ערך למדידות בגלל היציבות היחסית של תהליך הפיתוח. (עמידה ברמה 3).

ברמה זו הארגון נדרש להגיע לרמת יכולת 3 (Capability level 3) בכל אחד ואחד מהתהליכים של רמות בגרות 2, 3 וכן בתהליכים הבאים:

 ·         ביצועי תהליכים ארגוניים - Organizational Process Performance

 ·         ניהול פרויקט באופן כמותי -  Quantitative Project Management

 

כמו-כן, על הארגון להגיע לרמת יכולת 4 בחלק מהתהליכים (אלו הקריטיים לארגון).

 

מתייעל (רמה 5) - Optimizing

זו הרמה הגבוהה ביותר של בגרות התהליכים בארגון. מספר מועט של ארגונים (עשרות בלבד) בכל העולם קיבלו אישור על השגת רמה זו. בארגונים ברמה 5 תהליך הפיתוח עובר שיפור מתמיד כשהוא מתבסס על היזון חוזר של מדדי תהליך ומדדי מוצר. מתבצע שיפור מתמיד הן בתהליכים והן במוצר ע"י חדשנות טכנולוגית ותהליכית. סיבות שורש לסטיות ביישום תהליכים מנותחות ומנוטרלות באופן שיטתי (Root Cause Analysis).

ברמה זו הארגון נדרש להגיע לרמת יכולת 3 (Capability level 3) בכל אחד ואחד מהתהליכים של רמות בגרות 2, 3, 4 וכן בתהליכים הבאים:

 ·         חדשנות ופריסה ארגונית - Organizational Innovation and Deployment

 ·         ניתוח סיבה ופתרון - Causal Analysis and Resolution

 

כמו-כן, על הארגון להגיע לרמת יכולת 5 בחלק מהתהליכים (אלו הקריטיים לארגון).

סיכום המודל

האיור הבא מציג את 5 רמות בגרות התהליכים במודל CMMI ואת מצב הארגון בכל רמה:

 

תיאור: H_CMMI_Img02_280807

 

האיור הבא מציג את התהליכים הרלוונטיים לכל רמה:

תיאור: H_CMMI_Img03_251107

הערכה (APPRAISAL) לפי מודל CMMI

במודל CMMI מוגדרת שיטה רשמית לביצוע הערכה (באנגלית הערכה היא Appraisal). שיטה זו נקראת SCAMPI – Standard CMMI Appraisal Method for Process Improvement.

לשיטה זו קיימות שלוש רמות:

 ·         SCAMPI C – הערכה קצרה (וזולה) בה בודקים את מידת ההתאמה של נהלי הארגון לדרישות CMMI. אין חובה לבצע ראיונות בהערכה זו, ואין חובה לכסות את כל הארגון. אדם אחד בלבד יכול לבצעה (לאחר הסמכה מ-SEI).

 ·         SCAMPI B – הערכה בינונית מבחינת המאמץ המושקע בה. בהערכה זו חובה לבצע גם ראיונות, אך עדיין אין חובה לכסות את כל הארגון. לפחות שני אנשים חייבים לבצע הערכה כזו (לאחר קבלת הסמכה מ-SEI).

 ·         SCAMPI A – הערכה יקרה בה מושקע המאמץ הגדול ביותר (היא נמשכת כשבועיים בממוצע לארגונים בסדר-גודל בינוני). בהערכה זו נדרש לכסות באופן מלא את כל הארגון. בצוות הבודק צריכים לפחות ארבעה אנשים מוסמכים ע"י SEI. רק בהערכה זו ניתן לתת לארגון תעודה רשמית המעידה על רמת בגרות התהליכים שלו ו/או רמת יכולת התהליכים שלו.

 

במסגרת הערכות CMMI ניתן לבחור בשני מסלולים:

 ·         הערכה לפי המודל השלבי, שהתוצאה בה היא הערכת רמת בגרות התהליכים בארגון.

 ·         הערכה לפי המודל הרציף, שהתוצאה בה היא הערכת רמת היכולת של תהליך אחד או יותר בארגון.

 

ארגון המעוניין לבצע הערכה לפי CMMI יעשה בד"כ את הפעילויות הבאות:

 ·         SCAMPI C לבדיקת הנהלים ותיקונם.

 ·         SCAMPI B ראשוני לצורך איתור בעיות בתהליכים ושיפורם.

 ·         ביצוע שיפור התהליכים בפועל.

 ·         SCAMPI B אחרון לצורך וידוא (לא רשמי) שהתהליכים הגיעו לרמת יכולת מתאימה. ייתכנו מספר הערכות כאלה לפי גודל הארגון וכמות הבעיות.

 ·         SCAMPI A סופי לצורך קבלת התעודה הרשמית.

 

הערכות CMMI מבוצעות ע"י צוות של אנשים מתוך הארגון ובראשות מעריך מוסמך מטעם SEI. צוות האנשים מתוך הארגון חייב לעבור הכשרות רשמיות של SEI (ע"י ארגונים שהוסמכו לכך במיוחד מטעם SEI, ונקראים SEI Partners). ראש הצוות חייב לעבור גם הוא סדרת הכשרות ארוכה ורשמית, ואף לעבור התמחות וחונכות במספר הערכות קודמות לפני שהוא מקבל הסמכה לקיים הערכות רשמיות מטעם SEI.

יתרונות וחסרונות של מודל CMMI

יתרונות

 ·         המודל משמש ככלי להערכת בגרות התהליכים בארגון ולהשוואת הארגון לארגונים אחרים (Benchmarking).

 ·         המודל מכיל תיאור מלא וברור של המאפיינים של כל תהליך בכל רמת בגרות. כל רמת בגרות בנויה בצורה יציבה על-גבי הרמה הקודמת, ולכן המודל משמש ככלי אפקטיבי להנעת שיפור תהליכים.

 ·         המודל מכיל שיטות אובייקטיביות ויסודיות להערכת בגרות התהליכים ואשר נותנות להנהלה וודאות באשר לתוצאותיהן.

 ·         מודל CMMI איננו "שחור\לבן", "עובר \ לא עובר", אלא מודל של רציף ומדורג המתווה מסלול לשיפור מתמיד.

 ·         מודל CMMI מאפשר לבחור בין גישה רציפה וגישה שלבית לבגרות התהליכים.

חסרונות

 ·         CMMI אינו תקן כי אם מודל שפותח עבור משרד ההגנה האמריקאי.

 ·         המודל אינו מכיל תיאור מדויק של התהליכים. הוא מכיל רק תיאור של מאפיינים של תהליכים.

 ·         המודל אינו מכיל תבניות המסייעות במימוש התהליכים. מצופה מהארגון לפתח בעצמו תבניות אלה.

 ·         השגת רמת בגרות לפי המודל כרוכה בהשקעה מרובה ולוקחת זמן רב (בין שנתיים לשלוש).

 ·         כמות האנשים בארץ המוסמכים לבצע הערכה לפי המודל קטנה מאוד.

 ·         הערכה רשמית לפי המודל היא ארוכה ויקרה (כשבוע עד שבועיים, ע"י צוות אנשים).

 

CMMI איננו מתודולוגיה וגם לא תקן, כי אם מודל להערכת בגרות תהליכים בארגון. המימוש שלו הוא בעזרת מתודולוגיה לניהול פרויקטים והנדסת תוכנה, דוגמת מפת"ח, וכמובן בעזרת כלים ושיטות משלימים.

 

השוואה בין CMMI ומפת"ח

בפרק זה מבוצעת השוואה בין הדרישות במודל CMMI לבין מפת"ח.

טבלת ההשוואה ערוכה לפי רמות בגרות התהליכים, כאשר בכל רמה מתוארים התהליכים הרלוונטיים לה. בכל תהליך מתוארות הפעילויות הרלוונטיות לתהליך זה (Specific Practices).

בטור השני מתואר אופן כיסוי דרישות CMMI ע"י מפת"ח. טבלת השוואה זו נכונה למהדורה 1.2 של CMMI ומהדורה 8 של מפת"ח.

רמה 2

ניהול דרישות -Requirements Management

תקציר דרישות CMMI

כיסוי הדרישות ע"י מפת"ח

·         הבנה של הדרישות

·         מחויבות למימוש הדרישות

·         ניהול שינויים של הדרישות

·         ניהול עקיבות דו-כיוונית בין הדרישות

·         זיהוי חוסר עקביות בין הדרישות לתוכניות עבודה ותוצרים.

·         שני קיטים מכסים את נושא הדרישות וסקרי הדרישות: קיט ניהול דרישות בכרך נושאים תומכים וקיט סקרים בכרך איכות.

·         נושאים אלה מקבלים מענה באמצעות הקפדה על תיעוד מסודר ומלא של עץ המערכת וזאת באמצעות הכנת תיקי המערכת השונים (ובפרט תיק האפיון). כל דרישה נוספת תתועד ותנוהל בנפרד עד הכנסתה לתיק האפיון.

·         הבנת הדרישות מתקיימת באמצעות סקרים. ראה קיט סקרים בכרך איכות.

·         המחויבות למימוש הדרישות מתקיימת ע"י הקפדה על הקצאת משאבים בהתאם לתכנון המופיע בפרק 5 עלויות ומשאבים בעץ המערכת.

·         עקיבות מתקיימת באמצעות טבלאות כיסוי וכן באמצעות שמירה על מבנה התיעוד לפי עץ המערכת.

·         זיהוי חוסר עקביות מבוצע באמצעות הסקרים השונים, ובמיוחד סקרי האפיון.

 

תכנון פרויקט - Project Planning

תקציר דרישות CMMI

כיסוי הדרישות ע"י מפת"ח

·         אמידת עלויות הפרויקט באמצעות אמידת היקפו, אמידת הפעילויות השונות בו, וקביעת מחזור החיים אשר יהיה בו בשימוש.

·         כתיבת תוכנית הפרויקט המכילה את הגדרת התקציב, תוכנית העבודה, ניתוח סיכונים, שיטות לניהול המידע בפרויקט, משאבי הפרויקט, כישורים וידע הנחוץ לעובדי הפרויקט, מעורבות גורמים בעלי עניין.

·         סקירת תוכניות המשפיעות על הפרויקט, עדכון תוכנית הפרויקט לפי הערות ומשוב שהתקבל, ולבסוף השגת מחויבות למימוש התוכנית מכל בעלי העניין המעורבים.

·         נושא אמידת עלויות מכוסה במלואו ע"י קיט אמידת עלויות.

·         קביעת מחזור החיים בפרויקט מכוסה ע"י הכרך ניהול פרויקט אשר מציע מחזורי חיים שונים ותבניות תומכות. ראה בפרט הקיט מחזורי חיים דינאמיים בכרך ניהול/ ניהול פרויקט.

·         כתיבת תוכנית הפרויקט מכוסה באופן מלא ע"י הכנת תיעוד מלא של עץ המערכת בשלב האפיון (תיעוד מלא של עץ המערכת בשלב האפיון נותן מענה מלא לכתיבת תוכנית פיתוח כנדרש).

·         סקירת תוכנית הפרויקט והשגת מחויבות לפרויקט מכוסה ע"י ביצוע סקר אפיון.

 

 

ניטור ובקרת פרויקט - Project Monitoring and Control

תקציר דרישות CMMI

כיסוי הדרישות ע"י מפת"ח

·         CMMI דורש כי יבוצע ניטור על הנושאים הבאים:

·         הפרמטרים השונים שהוגדרו בשלב תכנון הפרויקט.

·         המחויבויות השונות המוגדרות בתוכנית הפרויקט.

·         סיכוני הפרויקט.

·         תהליכי ניהול המידע בפרויקט.

·         מעורבות בעלי העניין בפרויקט.

·         כמו-כן נדרש לקיים סקרים להצגת סטאטוס התקדמות הפרויקט, וסקרים להצגת סיום מימוש אבני-דרך בפרויקט.

·         נדרש לנתח בעיות בפרויקט ולטפל בהן באמצעות הגדרת פעולות מתקנות וניהולן עד לביצוען המלא ופתרון הבעיות.

·         ההנחיות למעקב אחר ביצוע הפרויקט מפורטות בקיט סקרים בכרך איכות,  בפרק העוסק בסקר מחזור החיים של הפרויקט.

·         סקירת אבני-הדרך בפרויקט מתוארת בכל אחד מהקיטים הרלוונטיים של מחזור החיים, בפרק הפעילויות.

·         נושא ניטור הסיכונים מתואר באופן מלא בקיט ניהול סיכונים בכרך נושאים תומכים.

·         ניהול ובקרה של שינויים או שיפורים המוכנסים במערכת כתוצאה מדרישות משתמשים מבוצעים לאורך כל שלבי מחזור חייה של מערכת, הן בשלבי האפיון והבניה והן בתקופת התחזוקה. הטיפול בנושא זה מכוסה בקיט ניהול שינויים בכרך נושאים תומכים.

·         בקרת-על מבוצעת ע"י מימוש מודל המטריצה של מפת"ח, המסייע לגורם המפתח להתייחס לעץ המערכת, באופן עקבי ומתמשך, לאורך כל מחזור החיים של הפרויקט.

 

 

ניהול הסכם ספק - Supplier Agreement Management

תקציר דרישות CMMI

כיסוי הדרישות ע"י מפת"ח

·         שיטת ההתקשרות תוגדר מראש.

·         הספקים ייבחרו לפי קריטריונים ברורים ומוגדרים מראש.

·         הסכמים ייחתמו עם הספקים שנבחרו.

·         ההסכמים יבוצעו כפי שהוגדר.

·         תהליכי העבודה נבחרים אצל הספקים ינוטרו לפי הצורך.

·         תוצרי העבודה של הספקים ייבחנו הן במהלך העבודה והן בסופה (בדיקות קבלה), כדי לוודא שהם מתאימים לדרישות.

·         לבסוף, תוצרי העבודה של הספקים יועברו בצורה מסודרת אל הארגון וייקלטו בו.

·         קיט בקשה להצעות RFP בכרך יסודות/מחזור חיים מכסה באופן מלא את כל הנושא, עד לשלב ההתקשרות.

·         בסיום תת שלב ההתקשרות, נבנה ה-SOW של הפרויקט, שהוא הנספח הטכני לחוזה ההתקשרות וממש כלי מעקב מרכזי אחרי עבודת הספק.

·         נושא ניטור התהליכים והתוצרים של הספקים במהלך הפרויקט מכוסה באמצעות הקפדה על תכנית העבודה (רכיב 4.2 של עץ המערכת), כולל אבני דרך, תוצרים ושיקופים (סקרים) המוגדרים שם.

·         בקיט ניהול הארגון יש התייחסות כללית לבקרה וניהול של ספקים ברמת הארגון (Suppliers' evaluation).

 

 

אבטחת איכות התהליך והמוצר- Process and Product Quality Assurance

תקציר דרישות CMMI

כיסוי הדרישות ע"י מפת"ח

·         ביצוע מבדקי איכות פנימיים ע"י גורם בלתי-תלוי, לצורך בחינת התהליכים ותוצרי העבודה.

·         פרסום תוצאות המבדקים ומעקב אחר פתרון הבעיות עד לסיום הטיפול כפי שהוגדר.

·         נדרש לתעד את תהליכי אבטחת האיכות הנ"ל.

·         לנושא זה מוקדש כרך האיכות ובמיוחד הקיטים:

·         ניהול איכות

·         אימות והוכחת תקפות

·         סקרים Reviews

·         בדיקת תיעוד

·         תכנית הפיתוח (עבודה) של הפרויקט מכילה בתוכה, באופן מובנה, את תכנית האיכות.

·         ברמת הארגון, מספקת חברת מתודה ערכה לניהול איכות, MethodQMS.

 

 

ניהול תצורה - Configuration Management

תקציר דרישות CMMI

כיסוי הדרישות ע"י מפת"ח

·         זיהוי פריטי ניהול תצורה.

·         קיום מערכת ניהול תצורה, כולל תיעוד מסודר ומפורט לכל פרטי התצורה והשינויים החלים בהם.

·         יצירת מהדורות בסיס (Baselines) של תצורת המוצר במהלך הפיתוח ובעת המסירה ללקוח.

·         ניהול שינויים בתצורת המוצר.

·         ביצוע "מבדקי תצורה" כדי לוודא שתצורת המוצר אינה מכילה סתירות פנימיות ומתאימה לדרישות ולתיעוד המוצר.

·         נושא זה מכוסה בקיט ניהול תצורה שבכרך איכות, למעט נושא "מבדקי התצורה" אשר מכוסה באופן חלקי.

 

 

מדידה וניתוח - Measurement and Analysis

תקציר דרישות CMMI

כיסוי הדרישות ע"י מפת"ח

·         הגדרת יעדי המדידה והמדדים עצמם.

·         הגדרת שיטות איסוף הנתונים, אחסונם וניתוחם.

·         ביצוע המדידה בפועל: איסוף הנתונים, ניתוחם, אחסונם.

·         פרסום תוצאות המדידה, כולל תוצאות הניתוח והמסקנות (פעולות מתקנות לתהליכים, כתוצאה מהמדידה).

·         נושא זה מטופל במלואו בקיט מדדים בכרך איכות.

·         בקיטים רבים של מפת"ח, יש, התייחסות למדדים ואבטחת איכות של אותו הנושא, כגון: מדדים ואבטחת איכות באפיון, בבקשה להצעות וכו'.

 

 

רמה 3

מיקוד ארגוני בתהליכים - Organizational Process Focus

תקציר דרישות CMMI

כיסוי הדרישות ע"י מפת"ח

·         הגדרת צרכי הארגון מבחינת תהליכים.

·         ביצוע מבדקים להערכת רמות יכולת התהליכים בארגון.

·         הגדרת הזדמנויות לשיפור תהליכים בארגון: תכנון השיפורים ומימוש התוכניות.

·         הטמעת התהליכים של הארגון בכל רחבי הארגון ובפרויקטים.

·         ניטור השימוש בתהליכים בארגון.

·         שיפור מתמיד של תהליכי הארגון ע"י צבירת ניסיון ולקחים מפרויקטים.

·         נושא זה מכוסה באופן חלקי בקיטים הבאים:

·         ניהול איכות בכרך איכות

·         הטמעת מפת"ח בכרך ניהול/ ניהול הארגון

·         תוכנית עבודה שנתית

·         תכנון אסטרטגי וניהול הארגון

·         תידרשנה השלמות של הארגון, בנהלים וכלים, על מנת לעמוד באופן מלא בדרישות CMMI בנושא זה.

 

 

הגדרת תהליכים ארגוניים - Organizational Process Definition

תקציר דרישות CMMI

כיסוי הדרישות ע"י מפת"ח

·         הגדרת סט התהליכים הסטנדרטי של הארגון, כולל מודלים של מחזור החיים של סוגי הפרויקטים השונים בארגון.

·         הגדרת הקריטריונים להתאמת התהליכים הסטנדרטיים לכל פרויקט בפועל.

·         הגדרת בסיס הנתונים הארגוני לאיסוף המדדים.

·         הקמת מערכת תיוק תוצרי התיעוד בארגון (לתיוק תוצרי התיעוד של התהליכים).

·         הגדרת הסטנדרטים לסביבות העבודה בארגון (מבחינת חומרה, תוכנה, כלי פיתוח, כלי בדיקות וכו').

·         נושא מודלים של מחזור החיים של פרויקטים מכוסה בכרך ניהול פרויקט אשר מציע מחזורי חיים שונים ותבניות תומכות. ראה בפרט הקיט מחזורי חיים דינאמיים.

·         נושא בסיס הנתונים הארגוני לאיסוף המדדים מכוסה בקיט מדדים בכרך איכות.

·         נושא תיוק תוצרי התיעוד מכוסה בקיט תיקיות הפרויקט בכרך ניהול/ ניהול הפרויקט.

·         נושא הגדרת הסטנדרטים לסביבות עבודה מכוסה ברכיב 3.13 של עץ המערכת (ראה גלופת לימוד תיק אפיון), וכן בנושא התשתיות בקיט ניהול הארגון.

 

 

הדרכה ארגונית - Organizational Training

תקציר דרישות CMMI

כיסוי הדרישות ע"י מפת"ח

·         הגדרת הצרכים האסטרטגיים של הארגון בנושא הדרכות.

·         הגדרה איזה הדרכות יבוצעו ברמה ארגונית ואיזה ברמת הפרויקטים.

·         הכנת תוכנית הדרכות טקטית לארגון.

·         הקמת משאבי הדרכה ארגוניים (כיתות הדרכה, מדריכים, חומרי עזר ללימוד עצמי, לומדות וכו').

·         ביצוע ההדרכות בפועל, ע"פ התכנון, על-מנת לאפשר לכל עובד לבצע את תפקידו באופן אפקטיבי.

·         הערכת אפקטיביות ההדרכות.

·         הנושא מכוסה באופן חלקי בקיט ניהול הארגון.

·         בנושא זה מפת"ח שם דגש רב על רמת הפרויקט (רכיב 4.7 בעץ המערכת מפרט את כל ההדרכות הנדרשות בפרויקט) ופחות על רמת הארגון. לפיכך, תידרשנה השלמות של הארגון, בנהלים, כלים ושיטות ועזרי הדרכה, על מנת לעמוד באופן מלא בדרישות CMMI בנושא זה.

 

 

ניהול פרויקט משולב - Integrated Project Management

תקציר דרישות CMMI

כיסוי הדרישות ע"י מפת"ח

·         הגדרת התהליכים שיהיו תקפים בפרויקט (כנגזרת של תהליכי הארגון).

·         תכנון פעילויות הפרויקט.

·         הגדרת סביבת העבודה של הפרויקט.

·         תכנון תוכנית העבודה של הפרויקט באופן משולב עם תוכניות העבודה של צוותי אחרים בארגון.

·         ניהול הפרויקט לפי תוכניות העבודה.

·         הגשת תוצרי התיעוד של הפרויקט לספריית התוצרים הארגונית (לצורך הרחבתה והמשך שיפורה).

·         ניהול מעורבות בעלי העניין בפרויקט.

·         ניהול התלויות בפרויקט (פנימיות וחיצוניות).

·         פתרון בעיות סנכרון ותיאום אשר צצות בפרויקט.

·         בנוסף קיימות דרישות נוספות לניהול פרויקט באופן מטריציוני (תוספות IPPD).

·         הנושאים הראשונים מכוסים במסגרת קיט אפיון, בדגש על הגדרת פרק 4 מימוש של עץ המערכת.

·         נושאי הניהול במהלך הפרויקט מכוסים במסגרת הפעילויות השונות המוגדרות בכל קיט במחזור החיים (כרך היסודות) וכן במסגרת הקיטים סקרים Reviews ושיתוף המשתמש.

·         הכיסוי בעץ המערכת (המלווה את כל שלבי מחזור החיים, הוא ברכיבים הבאים:

·         4.1 גורמים מעורבים

·         4.2 פעילויות הפרויקט (תכניות עבודה)

·         4.8 סביבת הפיתוח

·         4.5 אינדקס התוצרים והתיעוד

·         נושאי ניהול תוכנית העבודה של הפרויקט והארגון מכוסים בקיט תכנית עבודה שנתית בכרך ניהול/ ניהול הארגון

·         תיעוד הפרויקט מכוסה בשלושה קיטים:

·         קיט תיעוד בכרך נושאים תומכים

·         קיט תיקיות הפרויקט בכרך ניהול/ ניהול הפרויקט

·         ניהול מונחה תוצרים בכרך ניהול/ ניהול הפרויקט

·         נושא IPPD אינו מכוסה ישירות ע"י מפת"ח.

 

 

שילוב מוצר - Product Integration

תקציר דרישות CMMI

כיסוי הדרישות ע"י מפת"ח

·         הגדרת סדר השילוב (אינטגרציה), סביבת השילוב, נהלי השילוב וקריטריונים להצלחה.

·         סקירת הגדרות הממשקים הטכניים בין רכיבי המערכת (כדי לוודא תאימות ושלמות), וניהול הממשקים באופן שוטף במהלך הפרויקט (בדגש על שינויים).

·         בדיקת מוכנות רכיבי המערכת לפני תחילת שילובם.

·         שילוב רכיבי המערכת ע"פ תוכנית השילוב.

·         בדיקת תקינות המוצר במהלך השילוב.

ניהול סיכונים - Risk Management

תקציר דרישות CMMI

כיסוי הדרישות ע"י מפת"ח

·         הגדרת נושאים שכיחים המהווים סיכונים בפרויקטים.

·         הגדרת פרמטרים להערכת עוצמת הסיכונים (למשל: סבירות, חומרה).

·         הגדרת האסטרטגיה לניהול סיכונים.

·         זיהוי הסיכונים ותיעדופם.

·         הגדרת תוכניות לשיכוך הסיכונים ומימושן.

·         הנושא מכוסה במלואו  בקיט ניהול סיכונים וקיט סיכונים תפעוליים בכרך נושאים תומכים.

·         בתכניות העבודה של שלבי מחזור החיים, יש אזכור לפעילויות ניהול סיכונים בצמתים המרכזיים של כל שלב.

·         ברמת הארגון, מספקת חברת מתודה ערכה כוללת לניהול סיכונים בשם MethodRisk.

 

 

פיתוח דרישות - Requirement Development

תקציר דרישות CMMI

כיסוי הדרישות ע"י מפת"ח

·         הבנת צרכי הלקוח והגדרת דרישותיו.

·         הגדרת דרישות המוצר ורכיביו. הקצאת דרישות לרכיבים.

·         הגדרת הדרישות של ממשקים בין רכיבים.

·         ניתוח אופן השימוש במוצר (למשל באמצעות Use Cases).

·         ניתוח הדרישות כדי לוודא שהן הכרחיות ומספיקות וכדי לוודא שהן עונות על הצרכים ומתאימות לאילוצים השונים.

·         הוכחת תקפות הדרישות כדי לוודא שהמוצר הסופי יפעל כפי שנדרש.

·         כל הנושאים מקבלים מענה באמצעות הקפדה על תיעוד מסודר ומלא לעץ מערכת בשלב האפיון (ראה קיט אפיון).

·         נושא הוכחת תקפות האפיון מכוסה במסגרת סקרי האפיון השונים וכן בקיט הוכחת תקפות ובקיט סקריםReviews בכרך איכות.

·         תהליך ניהול דרישות המשתמשים מכוסה ע"י קיט ניהול דרישות בכרך נושאים תומכים.

·         יש לציין שבמפת"ח מיון וסיווג הדרישות וקיבוצן הוא תמיד לפי עץ המערכת, דבר המסייע למעקב אחר מימושן.

 

 

פתרון טכני - Technical Solution

תקציר דרישות CMMI

כיסוי הדרישות ע"י מפת"ח

·         פיתוח חלופות לפתרון והגדרת קריטריונים לבחירת החלופה המועדפת.

·         בחירת חלופה מועדפת לפתרון הטכני.

·         עיצוב המוצר ורכיביו, כולל הכנת התיעוד הנדרש.

·         עיצוב הממשקים הטכניים בין הרכיבים.

·         ניתוח חלופות לפיתוח, רכישה או שימוש חוזר ברכיבים קיימים.

·         מימוש העיצוב שהוגדר.

·         הכנת תיעוד טכני נלווה לשירות ותמיכה במוצר.

·         הנושאים מכוסים בקיט עיצוב ובניה.

·         נושא ניתוח החלופות מכוסה בקיט ניתוח חלופות בכרך נושאים תומכים.

·         כתיבת תיעוד טכני לצורך תחזוקת המערכות והמוצרים מטופלת בקיט תחזוקה בכרך יסודות/ מחזור חיים.

·         עיצוב הממשקים מכוסה (חלקית) ברכיב 2.22 בעץ המערכת, כפי שהוא מוגדר בקיט עץ המערכת האוניברסאלי והקיטים: אפיון, עיצוב, בדיקות ותחזוקה.

·         שירות ותחזוקה, כולל התיעוד הנדרש, מכוסים ברכיב 4.6 בעץ המערכת.

 

 

הוכחת תקפות – Validation

תקציר דרישות CMMI

כיסוי הדרישות ע"י מפת"ח

·         בחירת המוצרים והרכיבים אשר נדרש להוכיח את תקפותם (בהתבסס על מידת הקשר שלהם לצרכי משתמשי הקצה).

·         הקמת סביבת הבדיקות להוכחת התקפות.

·         הגדרת תהליך הוכחת התקפות והקריטריונים להצלחתו.

·         ביצוע הוכחת התקפות ע"פ התוכנית.

·         ניתוח תוצאות הוכחת התקפות.

·         הנושא מכוסה במלואו בקיט הבדיקות, בפרק העוסק בבדיקות קבלה, וכן בקיט אימות והוכחת תקפות ובקיט סקרים Reviews בכרך איכות.

·         נושא הוולידציות בתעשיות הפרמצבטיקה והמזון מטופל בקיט FDA's GxP בכרך איכות/ מתודולוגיות וסטנדרטים

 

 

אימות – Verification

תקציר דרישות CMMI

כיסוי הדרישות ע"י מפת"ח

·         בחירת המוצרים והרכיבים אשר נדרש לאמת (בהתבסס על מידת הקשר שלהם להשגת יעדי הפרויקט ולדרישות המוצר).

·         הקמת סביבת הבדיקות לאימות.

·         הגדרת תהליך האימות והקריטריונים להצלחתו.

·         ביצוע סקרי עמיתים (Peer Reviews, סקרים בהם בוחנים תוצרים שונים ע"י עמיתים, בשונה מסקר רשמי) וניתוח תוצאותיהם.

·         ביצוע האימות ע"פ התוכנית.

·         ניתוח תוצאות האימות.

·         הנושא מכוסה ע"י מספר קיטים:

·         קיט עיצוב ובניה, בדיקות יחידה ובדיקות שילוב.

·         קיט בדיקות, בדיקות מערכת.

·         קיט סקרים, סקרים באופן כללי (אימות של רכיבי עץ המערכת).

·         כל קיט של מחזור החיים כולל בתוכו גם פעילויות לאימות התוצרים של אותו שלב.

 

 

ניתוח החלטה ופתרון - Decision Analysis and Resolution

תקציר דרישות CMMI

כיסוי הדרישות ע"י מפת"ח

·         הגדרת הנחיות לניתוח חלופות וקבלת החלטות.

·         הגדרת שיטות וקריטריונים להערכת החלופות.

·         הגדרת חלופות לפתרון.

·         בחירת השיטה להערכת החלופות.

·         ביצוע הערכת החלופות ובחירת החלופה המועדפת.

·         נושא זה מכוסה בקיט ניתוח חלופות בכרך נושאים תומכים.

·         בפיתרון ע"י ספק חיצוני, יש כיסוי נרחב לדרישות אלה בקיט בקשה להצעות בבחינה והערכה של הצעות הספקים. ראה גם הקיט מיקור-חוץ Outsourcing בכרך ניהול/ ניהול הארגון

 

רמה 4

ביצועי תהליכים ארגוניים - Organizational Process Performance

תקציר דרישות CMMI

כיסוי הדרישות ע"י מפת"ח

·         בחירת התהליכים אשר יהיו חלק ממדידת הביצועים הארגוניים.

·         הגדרת המדדים לתהליכים שנבחרו.

·         הגדרת יעדים מדידים לכל מדד.

·         מדידת מצב הבסיס (Baseline) של כל מדד.

·         פיתוח מודלים לניתוח התהליכים לפי ביצועיהם, וזאת לפי קשרים בין תהליכים.

·         הנושא מכוסה ע"י קיט מדדים בכרך איכות.

 

 

ניהול פרויקט באופן כמותי - Quantitative Project Management

תקציר דרישות CMMI

כיסוי הדרישות ע"י מפת"ח

·         הגדרת היעדים המדידים של הפרויקט מבחינת איכות המוצר וביצועי התהליכים.

·         בחירת תת-התהליכים אשר ינוהלו באופן כמותי.

·         בחירת שיטות לניתוח סטטיסטי של תוצאות המדידה.

·         ניתוח תוצאות המדידה תוך שימוש בשיטות שנבחרו על-מנת להבין את הסיבות לסטיות בביצועים ובאיכות של תת-התהליכים שנבחרו.

·         ניטור הפרויקט באמצעות המדדים שהוגדרו אל מול היעדים המדידים שהוגדרו, ונקיטת פעולות מתקנות במידת הצורך.

·         רישום תוצאות המדידה בבסיס הנתונים הארגוני לנושא מדדים.

·         הנושא מכוסה ע"י קיט מדדים.

·         בקיטים רבים של מפת"ח יש התייחסות למדדים של אותו הנושא, כגון מדדים ואבטחת איכות באפיון, בבקשה להצעות, בעצוב ובנייה, בבדיקות וכו'.

 

רמה 5

חדשנות ופריסה ארגונית - Organizational Innovation and Deployment

תקציר דרישות CMMI

כיסוי הדרישות ע"י מפת"ח

·         איסוף וניתוח הצעות לשיפורים.

·         זיהוי וניתוח רעיונות בנושא חדשנות.

·         עריכת ניסוי בשיפורים נבחרים.

·         בחירת שיפורים למימוש רוחבי בארגון.

·         תכנון וניהול המימוש.

·         מדידת התועלות מהשיפורים.

·         הנושא מכוסה חלקית ע"י מפת"ח בקיט תכנון אסטרטגי בכרך ניהול/ ניהול הארגון וכן בקיטים הבאים:

·         תכנית עבודה שנתית

·         תחקור והפקת לקחים

·         סקרים Reviews

 

 

ניתוח סיבה ופתרון - Causal Analysis and Resolution

תקציר דרישות CMMI

כיסוי הדרישות ע"י מפת"ח

·         בחירת תקלות לניתוח.

·         ניתוח סיבות השורש של התקלות שנבחרו.

·         יישום פעולות מתקנות מתאימות.

·         הערכת התוצאות של אותן פעולות מתקנות.

·         תיעוד ניתוח הסיבות והפעולות שננקטו על-מנת שפרויקטים אחרים יוכלו גם הם להשתפר באופן דומה.

·         הנושא מטופל בקיט תחקור והפקת לקחים בכרך נושאים תומכים וכן בקיט סקרים Reviews

 

 

סיכום

הניסיון מוכיח שבממוצע דרושות כשנתיים כדי להגיע לרמה 2 של CMMI, וכשלוש שנים כדי להגיע לרמה 3.

ניתן לומר כי ארגונים המוסמכים לתקן ISO 9001:2000, ולפי ההנחיות המופיעות ב-ISO 90003:2004, ואשר מפעילים באופן אפקטיבי מערכת ניהול איכות ומטמיעים תרבות איכות בצורה טובה, יכולים להגיע לרמה 2 לפי מודל ה CMMI במאמץ לא גדול.

יישום מעשי של CMMI   תלוי בנכונות הנהלת הארגון להשקיע את המשאבים הנדרשים בבניית מערכת ניהול איכות אפקטיבית שבראשה עומדת פונקצית ניהול איכות, בעלת אחריות וסמכות להניע תהליכי שיפור רוחביים בארגון ובעלת המשאבים למימוש אחריות זו.

ארגון המעוניין להשתמש ב-CMMI כשיטה לשיפור תהליכים יוכל להיעזר במקביל במפת"ח כדי לממש תהליכים משופרים אלה (ע"י שימוש בתבניות ובנושאים נוספים מתוך מפת"ח).

מפת"ח (ונהלים וכלים משלימים) הם הבסיס.

פונקצית אבטחת איכות פעילה היא המימוש.

ארגון איכותי הוא החזון.