ניהול ובקרת ספקים

ניהול פרויקטים הינו נושא מורכב ומסובך מעצם הגדרתו. הוא כולל ביצוע משימות שונות במטרה לספק תוצרים מגוונים במסגרת של לו"ז, תקציב, תכולה ואיכות, על אחת כמה וכמה כאשר במסגרת הפרויקט קיימת גם דרישה לניהול ובקרה של ספקים. 
קיט זה מהווה מדריך למנהל פרויקט המבוצע על ידי ספק חיצוני לארגון, או קבלני משנה בתוך הארגון. מטרתו להציג נושאים שונים, שחלקם יש לבצע ואל חלקם יש להתייחס או להתחשב בהם, עם הנחיות כיצד יש לגשת לאותם נושאים. 

תוצרים

שם התוצר עבודה לימוד
סטאטוס פרויקט
מבדק איכות ספקים
סיכום מבדק איכות ספקים
תכנית התקשורת בפרויקט (קיט נושאים בניהול פרויקטים)
תכנית ניהול סוגיות (קיט נושאים בניהול פרויקטים)